Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Regeling rijksbegrotingsvoorschriften

Regeling van de Minister van Financiën PM… 2019, houdende regels over de begroting en de verantwoording van het Rijk en de door de Minister van Financiën vast te stellen bedragen (Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020).

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 4.20, eerste lid, aanhef en onder a tot en met d en f, van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluit:

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Regels over de begroting en de verantwoording van het Rijk


De regels die in de bijlagen A en B van deze regeling zijn opgenomen, betreffen de regels over de begroting en de verantwoording van het Rijk, bedoeld in artikel 4.20, eerste lid, aanhef en onder a tot en met d, van de Comptabiliteitswet 2016.

Artikel 2 Door de Minister van Financiën vast te stellen bedragen


De bedragen als aangegeven in bijlage A van deze regeling zijn de bedragen die betrekking hebben op het schriftelijk ter kennis brengen aan de Kamers der Staten-Generaal van voornemens tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, onder a tot en met d, van de Comptabiliteitswet 2016.

§ 2 Bijzondere bepalingen

Artikel 3 Afwijkingen


In bijzondere gevallen kan in overeenstemming met de Minister van Financiën worden afgeweken van de bepalingen van deze regeling.

§ 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Overgangsrecht

De Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 wordt ingetrokken, met dien verstande dat de bepalingen van deze regeling van toepassing blijven op de voorstellen van wet inzake de suppletoire begrotingsstaten en de slotverschillen inzake het begrotingsjaar 2019 voor zover deze voorstellen van wet niet tot wet zijn of worden verheven.

Artikel 5 Inwerkingtreding


Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 6 Citeerdeel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020.

Deze regeling en de bijlage A worden in de Staatscourant geplaatst. Bijlage B wordt via de website voor de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën openbaar gemaakt en is te raadplegen via http://rbv.minfin.nl.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra