Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Naam
topfunctionaris
Naam
andere WNT-instelling(en) in 2019 (+ tussen haakjes
naam andere WNT instelling(en) in 2018)
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan. Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling