Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Bezoldiging topfunctionarissen
Naam instelling Naam
topfunctio­naris
Functie Datum
aanvang
dienst­verband
(indien van
toepassing)
Datum
einde
dienstverband

(indien van
toepassing)
Dienst­verband in fte
(+ tussen haakjes omvang in 2018)
Op externe
inhuur-basis
(nee; <= 12 kalender-mnd;
> 12 kalender-mnd)
Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)
(+ tussen haakjes bedrag in 2018) 
Voorzieningen
t.b.v. beloningen
betaalbaar op
termijn
(+ tussen haakjes bedrag in 2018)
Totale
bezoldiging
in 2019
(+ tussen haakjes bedrag in 2018)
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
 
Motivering
(indien
over­schrijding)