Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Tabel X.X Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
  Realisatie Vastgestelde begroting Verschil
  t-4 t-3 t-2 t-1 t t t
Verplichtingen              
waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)              
waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing)              
               
Uitgaven              
               
Subsidies (regelingen)              
               
Leningen (eventueel)              
               
               
Garanties (eventueel)              
               
               
Bekostiging              
               
               
Inkomensoverdrachten              
               
               
Opdrachten              
               
               
Bijdrage aan agentschappen              
               
               
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s              
               
               
Bijdrage aan medeoverheden              
               
               
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties              
               
               
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken              
               
               
Bijdrage aan sociale fondsen              
               
               
Storting/onttrekking begrotingsreserve              
               
               
Vermogensverschaffing/-onttrekking              
               
               
Mutaties in rekening-courant en deposito's              
               
               
Ontvangsten