Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Inhoudsopgave jaarverslag met modelverwijzing
Omschrijving Model
  Titelblad -
  Inhoudsopgave zie model 3.00
  Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten zie model 3.02
A.  Algemeen 
1. Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening zie model 3.10
2. Leeswijzer zie model 3.11
B.  Beleidsverslag   
3. Beleidsprioriteiten zie model 3.21, 3.21a, 3.21b
4. Beleidsartikelen zie model 3.22
  Art. nr. Titel beleidsartikel 1  
5. Niet-beleidsartikelen  
  Art. nr. Algemeen zie model 3.23a
  Art. nr. Apparaat kerndepartement zie model 3.23b
  Art. nr. Evt. overig (apparaats)niet-beleidsartikel  
  Art. nr. Geheim zie model 3.23c
  Art. nr. Nog onverdeeld zie model 3.23d
6. Bedrijfsvoeringsparagraaf zie model 3.24
C.  Jaarrekening   
7. Departementale verantwoordingsstaat zie model 3.30a
8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen zie model 3.32
9. Jaarverantwoording agentschap per 31 december 20.. zie model 3.33
10. Saldibalans zie model 3.31
11. WNT-verantwoording 20xx Ministerie ... zie model 3.70
     
  Departement specifieke informatie (optioneel)  
D.  Bijlagen   
  Bijlage 1: Toezichtrelaties ZBO's en RWT's zie model 3.40
  Bijlage 2: Afgerond evaluatie en overig onderzoek zie model 3.45
  Bijlage 3: Inhuur Externen  zie model 3.60