Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Verplichtingen-kasagentschap …………… Suppletoire begroting 20.. (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Omschrijving (1)
Vastgestelde
begroting
(2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting
(3)
Mutaties
2e suppletoire
begroting
(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd
Ontvangsten        
Ontvangsten moederdepartement        
Ontvangsten overige departementen        
Ontvangsten derden        
Rente ontvangsten        
Vrijval voorzieningen        
Bijzondere ontvangsten        
Totaal ontvangsten        
         
Uitgaven        
Personele uitgaven        
waarvan eigen personeel        
waarvan inhuur externen        
waarvan overige personele uitgaven        
Materiële uitgaven        
waarvan apparaat ICT        
waarvan bijdrage aan SSO’s        
waarvan overige materiële uitgaven        
Bijzondere uitgaven        
Totaal uitgaven        
         
Totaal verplichtingen        
         
Saldo van ontvangsten en uitgaven