Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel X (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting
Stand
1e suppletoire
begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand
2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)
Mutaties
Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire
begroting
Verplichtingen          
waarvan garantieverplichtingen          
waarvan overige verplichtingen          
           
Uitgaven          
waarvan juridisch verplicht (percentage)   %     %
           
Subsidies (regelingen)          
           
Leningen          
           
           
Garanties          
           
           
Bekostiging          
           
           
Inkomensoverdrachten          
           
           
Opdrachten          
           
           
Bijdrage aan agentschappen          
           
           
Bijdrage aan ZBO's/RWT's          
           
           
Bijdrage aan medeoverheden          
           
           
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties          
           
           
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken          
           
           
Bijdrage aan sociale fondsen          
           
-          
Storting/onttrekking begrotingsreserve              
               
               
Gereedstelling              
               
               
Instandhouding              
               
               
Rente              
               
               
Vermogensverschaffing/-ontrekking              
               
               
Mutaties in rekening-courant en deposito’s              
               
           
Ontvangsten