Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Verplichtingen-kasagentschap…………………Suppletoire begroting 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Omschrijving (1)
Vastgestelde
begroting
(2)
Mutaties 1e suppletoire
begroting
(3)=(1)+(2)
Totaal geraamd
Ontvangsten      
Ontvangsten moederdepartement      
Ontvangsten overige departementen      
Ontvangsten derden      
Rente ontvangsten      
Vrijval voorzieningen      
Bijzondere ontvangsten      
Totaal ontvangsten      
       
Uitgaven      
Personele uitgaven      
waarvan eigen personeel      
waarvan inhuur externen      
waarvan overige personele uitgaven      
Materiële uitgaven      
waarvan apparaat ICT      
waarvan bijdrage aan SSO’s      
waarvan overige materiële uitgaven      
Bijzondere uitgaven      
       
Totaal uitgaven      
Totaal verplichtingen      
       
Saldo van ontvangsten en uitgaven