Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel X (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW,
ISB, motie en
amendementen (2)
Vastgestelde
begroting t (3)=(1+2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting (4)
Stand 1e
suppletoire
begroting (5)=(3+4)
Mutatie
t
+1
Mutatie
t+2
Mutatie
t+3
Mutatie
t+4
Verplichtingen                  
waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)                  
waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing)                  
Uitgaven                  
waarvan juridisch verplicht %       %        
                   
Programmauitgaven                  
Financieel instrument A                  
Financieel instrument B                  
Apparaatsuitgaven                  
Personele uitgaven                  
waarvan eigen personeel                  
waarvan inhuur externen                  
waarvan overige personele uitgaven                  
Materiële uitgaven                  
waarvanICT                  
waarvan bijdrage SSO’s                  
waarvan overige materiële uitgaven                  
Programmaontvangsten                  
Apparaatsontvangsten