Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel X. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting
t (1)
Mutaties via NvW, moties,
amendementen en ISB (2)
Vastgestelde
begroting
t
(3)=(1+2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting
(4)
Stand 1e
suppletoire
begroting (5)=(3+4)
Mutatie
t+1
Mutatie
t+2
Mutatie
t+3
Mutatie
t+4
Verplichtingen                  
waarvan garantieverplichtingen                  
waarvan overige verplichtingen                  
                   
Uitgaven                  
waarvan juridisch verplicht (percentage) %       %        
                   
Subsidies (regelingen)                  
                   
Leningen (eventueel)                  
                   
                   
Garanties (eventueel)                  
                   
                   
Bekostiging                  
                   
                   
Inkomensoverdrachten                  
                   
                   
Opdrachten                  
                   
                   
Bijdrage aan agentschappen                  
                   
                   
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s                  
                   
                   
Bijdrage aan medeoverheden                  
                   
                   
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties                  
                   
                   
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken                  
                   
                   
Bijdrage aan sociale fondsen                  
                   
               
Storting/onttrekking begrotingsreserve              
               
               
Rente              
               
               
Vermogensverschaffing/-ontrekking              
               
               
Mutaties in rekening-courant en deposito’s              
               
 
Ontvangsten