Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vast te leggen in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtspunt Regelgeving
Subsidieaanvraag behandelen              
Aangaan of bijstellen van verplichtingen Aanvraag behandelen Dit betreft een aanvraag die in behandeling wordt genomen na de eerste selectie. Stamgegevens Stamgegevens   Er kan ook sprake zijn van een doorlopende subsidie. In dat geval zijn niet alle processtappen van toepassing. Handelsregister nummering
      Datum ontvangst (aanvraag) Datum ontvangst (aanvraag)      
      aanvraag aanvraag      
  Concept beschikking beoordelen (financiële adm.) op:
•doelmatigheid
•rechtmatigheid
•staatsteun
•arrangement USK/RUS en
•specifieke subsidieregeling
•Registratie van conceptbeschikking,
•Het toetsen van beschikbaar verplichtingen en kas budget
verplichting verplichting   Betreft verplichtingen: het bedrag van de verplichting die in dat jaar rechtstreeks ontstaat op grond van een verdrag, een wet, een koninklijk besluit, een ministeriele regeling, een beschikking, een verbintenis of een op een controleerbare wijze vastgelegde afspraak tussen dienstonderdelen en die in dat jaar danwel in een later jaar tot uitgaven leidt of kan leiden. Kasbudget: Is er voldoende geld beschikbaar? CW geeft aan dat elke verplichting op een begrotingsartike wordt geboekt Verplichtingen = kas regeling Comptabiliteitswet
      Budget Budget      
  In het geval van staatssteun         Vastleggen in dossier toets staatsteun indien er sprake is van staatssteun  
Verlenen (verstrekken van subsidie)              
Aangaan of bijstellen van verplichtingen Registreren/boeken van de juridisch aangegane verplichting   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     RBV definitie van financiele instrumenten
      Korte omschrijving (verplichting) Korte omschrijving (verplichting)      
      Datum uitgaande beschikking (juridische verplichting) Datum uitgaande beschikking (juridische verplichting)      
    Uitgaande beschikking/brief getekend door gemandateerde (autorisatie). Einddatum van de subsidie Einddatum van de subsidie      
      Einddatum administratieve verantwoording/afrekening Einddatum administratieve verantwoording/afrekening      
      Verplichtingenbedrag Verplichtingenbedrag Openstaande verplichtingen   Verplichtingen = kas regeling
      Kasraming Kasraming   (meerjarig indien van toepassing) gebaseerd op liquiditeitsbehoefte aanvrager Regeling departementale begrotingsadministratie
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ      
Betalen van subsidie              
Financieel afwikkelen verplichtingen (betalen) Automatische betaling gebaseerd op liquiditeitsbehoefte aanvrager en op basis van afgegeven subsidiebeschikking USK maakt bevoorschotting op liquiditeitsafroepen niet mogelijk. Het gaat altijd om automatische bevoorschotting volgens het betaalschema dat in de verleningsbeschikking is afgesproken. Begroting en liquiditeitsplanning zijn onderdeel van de aanvraag en worden niet tussentijds aan de subsidieontvanger gevraagd. Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument Openstaande verplichtingen Het Uniform subsidiekader (USK) maakt bevoorschotting op liquiditeitsafroepen - buiten de verleningsbeschikking - niet mogelijk. Het gaat altijd om automatische bevoorschotting volgens het betaalschema dat in de verleningsbeschikking is afgesproken. Begroting en liquiditeitsplanning zijn onderdeel van de aanvraag en worden niet tussentijds aan de subsidieontvanger gevraagd. Artikel 4 comptabiliteitswet
      Datum betaling Datum betaling Uitgaven   Uniform subsidiekader
      Verplichtingennummer Verplichtingennummer     Regeling verlening voorschotten 2007
      Bedrag Bedrag      
      grootboekrekening/voorschotten grootboekrekening/voorschotten Openstaande voorschotten    
      Stamgegevens Stamgegevens      
      Rekeningnummer Rekeningnummer      
Vaststellen subsidie              
Financieel afwikkelen vorderen (verantwoording) Ontvangen verantwoording met verzoek om vaststelling. Afhankelijk van arrangement (USK) prestatie, verslag, bestuurlijke verantwoording, contrleverklaring externe accountant            
  Beoordeling door eigenaar/budgethouder   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     RBV definitie van financiele instrumenten
  Opstellen van concept eindafrekening/beschikking controle doelrealisatie en rechtmatigheid.   Datum uitgaande beschikking (verzenddatum brief) Datum uitgaande beschikking (verzenddatum brief)      
  Definitieve beschikking binnen wettelijke termijnen Getekende beschikking door gemandateerde (autorisatie) definitief bedrag definitief bedrag      
      stamgegevens stamgegevens      
  Eindbetaling/vordering Na vaststelling subsidie ontstaat een nabetaling of een vordering Zie processtap betalingen of vordering        
    Verplichting wordt aangegaan en voorschotten worden afgeboekt     Openstaande voorschotten openstaande verplichtingen    
Instellen vordering              
Financieel afwikkelen vorderingen (ontvangsten); zie proces vorderingen Opstellen vordering Indien afrekening < voorschot wordt een vordering ingesteld          
    Ontvangstenrekening gekoppeld aan juiste instrument          
  Vervolg inningenproces waaronder herinnering/aanmaning.            
  Kwijtschelding, voorlopig en definitief buiteninvordering