Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vastgelegd in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtpunt Regelgeving
Bepalen bedrag voor overdracht              
  Aan de hand van brondocument zoals jaarplan ZBO of raming programmageld.           Comptabiliteitswet
      stamgegeven gegevens (begunstigde) Stamgegevens   Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren. specifieke regeling SUWI en WSF
      Datum ontvangst Datum ontvangst      
      IRC nummer IRC nummer      
Opstellen beschikking              
  Vastleggen verplichtingen en kas   betaalschema betaalschema      
  Beschikking wordt verstuurd   Beschikkingsdatum Beschikkingsdatum      
Verlenen (verstrekken van gelden voor inkomensoverdracht)              
Aangaan of bijstellen van verplichtingen Registreren/boeken van de aangegane verplichting Uitgaande beschikking/brief geautoriseerd door gemandateerde. Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument      
      Korte omschrijving (verplichting) Korte omschrijving (verplichting)      
      Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting) Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting)      
      Datum contract Datum contract      
      Looptijd Looptijd      
      Einddatum administratieve verantwoording/afrekening Einddatum administratieve verantwoording/afrekening      
      Verplichtingenbedrag Verplichtingenbedrag Openstaande verplichtingen   Verplichtingen = kas regeling
      Kaseffect Kaseffect   meerjarig indien van toepassing Regeling departementale begrotingsadministratie
      Grootboekadministratie Grootboekadministratie   registeren juiste grootboekrekening kostensoort  
Betalen              
Financieel afwikkelen verplichtingen (betalen) Betalen conform beschikking / wet / regeling In de beschikking is het betaalschema opgenomen Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     Artikel 4 comptabiliteitswet
      Datum betaling   Uitgaven    
      bedrag (euro's)   openstaande verplichtingen    
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Openstaande voorschotten.    
Vaststellen bedrag              
Financieel afwikkelen verantwoording Ontvangen verantwoording            
  Beoordeling            
  opstellen vaststellingsbrief indien van toepassing       uitgaven    
      Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting) + het contract Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting) + het contract      
  Definitieve beschikking binnen wettelijke termijnen Geautoriseerde beschikking door gemandateerde definitief bedrag definitief bedrag      
      Stamgegevens Stamgegevens      
  Eindbetaling/vordering financieel effect na vordering per artikel per jaa Zie processtap betalingen of vordering   voorschotten    
    Verplichting wordt afgesloten en voorschotten worden afgeboekt.     Openstaande voorschotten , verplichtingen en vorderingen   RBV CW bevoorschotting
Beheer vordering              
Financieel afwikkelen vorderingen (ontvangsten); zie proces vorderingen Vordering en de daaraan gekoppelde terugbetaling. Indien afrekening < voorschot wordt een vordering ingesteld          
    Ontvangstenrekening gekoppeld aan juiste instrument