Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vastgelegd in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtpunt Regelgeving
               
            De bijdragen andere begrotingshoofdstukken betreffen bijdragen aan begrotingsfondsen of bijdragen andere begrotingshoofdstukken (binnen en buiten begrotingsverband).
Dit betreft feitelijke betalingen, geen budgetoverhevelingen
RBV 2014
            ABC-fiche over budgetoverheveling / bijdr. aan andere hoofdstukken bevat nu een vrijblijvende bepaling, moet wellicht een verplichte bepaling worden. CW artikel 28 Aanwijzingsregeling boekingen buiten begrotingsverband
Behandelen aanvraag bijdrage              
Beoordeling   Het betreft een aanvraag waarin het doel en de reden worden beschreven,alsmede dient de aanvang en de beëindiging, de financiële omvang en de meerjarige kaseffecten te worden aangegeven. Registratie van de aanvraag        
  Beoordeling op rechtmatigheid en doelmatigheid Toetsen van beschikbaar verplichtingen -en kasbudget Reservering (verpichtingen-en kasbudget) Reservering (verpichtingen-en kasbudget)   Indien van toepassing. Kasbudget: De CW geeft aan dat elke verplichting op een begrotingsartikel wordt geboekt. Comptabiliteitswet: Verplichtingen-kas regeling
    Stamgegevens (begunstigde) Stamgegevens Stamgegevens   Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren.  
Verlenen van de bijdrage              
Verlening of bijstellen van bijdrage aan andere hoofdstukken Registreren van de juridisch aangegane verplichting Registratie van de aanvraag in de financiële administratie Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     RBV definitie van financiële instrumenten
      (Korte) omschrijving (bijdrage verlening) (Korte) omschrijving (bijdrage verlening)      
    Uitgaande bijdrage brief getekend door gemandateerde (autorisatie) Datum uitgaande brief (juridische verplichting) Datum uitgaande brief (juridische verplichting)      
      Einddatum bijdrage Einddatum bijdrage      
      Begindatum bijdrage Begindatum bijdrage      
      Verplichtingenbedrag Verplichtingenbedrag openstaande verplichtingen   RBV 2014
      kasraming kasraming     Regeling departementale begrotingsadministratie
      Grootboekrekening financieel instrument xyz Grootboekrekening financieel instrument xyz      
betalen van de bijdrage              
Financieel afwikkelen verplichtingen (betalen) Betaling (verevening) op basis van afgegeven bijdragebrief   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument Openstaande verplichtingen   Artikel 4 Comptabiliteitswet
      Datum betaling Datum betaling Uitgaven    
      Bedrag Bedrag      
      Rekeningnummer Rekeningnummer      
Vaststellen van de bijdrage              
Financieel afwikkelen verplichtingen (verantwoording)             Financiële afwikkeling op basis van afgegeven bijdragebrief
  Beoordeling door eigenaar/budgethouder   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     RBV definitie van financiële instrumenten
  Controle doelrealisatie en rechtmatigheid Verplichting wordt afgesloten Definitief bedrag Definitief bedrag Openstaande verplichtingen    
Instellen vordering              
Financieel afwikkelen vorderingen (ontvangsten); zie proces vorderingen Opstellen vordering Indien afrekening < voorschot wordt een vordering ingesteld          
    Ontvangstenrekening gekoppeld aan juiste instrument