Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

3.22d - Budgettaire gevolgen van beleid

Model:

Tabel X.X Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
  Realisatie Vastgestelde begroting Verschil
  t-4 t-3 t-2 t-1 t t t
Verplichtingen              
waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)              
waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing)              
               
Uitgaven              
               
Subsidies (regelingen)              
               
Leningen (eventueel)              
               
               
Garanties (eventueel)              
               
               
Bekostiging              
               
               
Inkomensoverdrachten              
               
               
Opdrachten              
               
               
Bijdrage aan agentschappen              
               
               
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s              
               
               
Bijdrage aan medeoverheden              
               
               
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties              
               
               
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken              
               
               
Bijdrage aan sociale fondsen              
               
               
Storting/onttrekking begrotingsreserve              
               
               
Vermogensverschaffing/-onttrekking              
               
               
Mutaties in rekening-courant en deposito's              
               
               
Ontvangsten              
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. Bij de budgettaire gevolgen van beleid worden per beleidsartikel de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in één tabel gepresenteerd.

  2. Per beleidsartikel is sprake van één tabel Budgettaire gevolgen van beleid. Hiermee worden de integrale uitgaven en ontvangsten die samenhangen met één beleidsdoelstelling in één oogopslag zichtbaar.

  3. Voor de definities en toelichting op de financiële instrumenten wordt verwezen naar de begrippenlijst. Verder geldt voor de toelichting dat die consistent moet zijn met hetgeen in model 1.33d is gesteld.

  4. Alle (sub)totalen dienen de som te zijn van onderliggende detail regels. Indien er één of meerdere “waarvan” wordt opgenomen welke niet gelijk is met of optelt tot het (sub)totaal dient er een “waarvan overig” te worden opgenomen.

  5. In de toelichting op de financiële instrumenten wordt op bondige wijze ingegaan op verschillen (de mutaties) tussen de budgettaire raming en de realisatie in het verslagjaar, zie hiervoor model 3.22e, punt 1.

  6. In geval van verschillen wordt ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de vastgestelde begroting.