Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

4.51 - Nota van wijziging 1e suppletoire begroting/2e suppletoire begroting/Slotwet

Model:

NOTA VAN WIJZIGING 1e SUPPLETOIRE BEGROTING/2e SUPPLETOIRE BEGROTING/SLOTWET

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van .... (...) voor het jaar 20.. komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van …. (…) voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
         
  Totaal      
         
01 Beleidsartikel 01      
02 Beleidsartikel 02      
O* Beleidsartikel 0*      
         

Indien van toepassing:

B

De begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van ....(...) voor het jaar 20.. komt te luiden:

Vastgestelde begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van … (…) voor het jaar 20..(Bedragen x € 1.000)
Baten-lastenagentschap Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten
       
Naam baten-lastenagentschap      
Naam baten-lastenagentschap      
       
Totaal      
       
  Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten  
       
Naam baten-lastenagentschap      
Naam baten-lastenagentschap      
       
Totaal      

TOELICHTING

Algemeen

Geef hier aan wat de reden van de nota van wijziging is.

Onderdeel A

In deze toelichting worden wijzigingen per artikel toegelicht.

Optioneel: Aan de hand van de tabellen hieronder kun je inzichtelijk maken hoe de mutaties meerjarig doorwerken.

Meerjarige doorwerking verplichtingen
(bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving 20.. t+1 t+2 t+3 t+4
             
1 [naam gewijzigd artikel]          
  Stand vóór nota van wijziging          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Stand na nota van wijziging          
             
2 [naam gewijzigd artikel]          
  Stand vóór nota van wijziging          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Stand na nota van wijziging          
             
3 Etc.          
             
             
Totaal [naam ministerie]          
  Stand voor nota van wijziging          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Stand na nota van wijziging          

Meerjarige doorwerking uitgaven
(bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving 20.. t+1 t+2 t+3 t+4
             
1 [naam gewijzigd artikel]          
  Stand vóór nota van wijziging          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Stand na nota van wijziging          
             
2 [naam gewijzigd artikel]          
  Stand vóór nota van wijziging          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie ….          
  Omschrijving mutatie          
  Stand na nota van wijziging          
             
3 Etc.          
             
             
Totaal [naam ministerie]          
  Stand voor nota van wijziging          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Stand na nota van wijziging          

Meerjarige doorwerking ontvangsten
(bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving 20.. t+1 t+2 t+3 t+4
             
1 [naam gewijzigd artikel]          
  Stand vóór nota van wijziging          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Stand na nota van wijziging          
             
2 [naam gewijzigd artikel]          
  Stand vóór nota van wijziging          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Stand na nota van wijziging          
             
3 Etc.          
             
             
Totaal [naam ministerie]          
  Stand vóór nota van wijziging          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Omschrijving mutatie          
  Stand na nota van wijziging          

Onderdeel B

In deze toelichting worden de wijzigingen per baten-lastenagentschap toegelicht

De Minister van ......

 (handtekening)

(voorletters + achternaam)

Toelichting

 1. Een nota van wijziging kan staatsrechtelijk alleen betrekking hebben op het wetsgedeelte van het wetsvoorstel. Dat wil zeggen op het wetslichaam en de daarbij behorende begrotingsstaat, maar nooit op de oorspronkelijke memorie van toelichting van het wetsvoorstel. Wijzigingen in de memorie van toelichting van een wetsvoorstel kunnen via een brief, gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, worden uiteengezet.

 2. Er wordt een geheel nieuwe begrotingsstaat opgenomen in de nota van wijziging; dus niet alleen de wijzigingen ten opzichte van de suppletoire begroting/Slotwet die bij de Tweede Kamer is ingediend.

 3. Een nota van wijziging op een begrotingsvoorstel kan worden ingediend tot aan de stemming over dat begrotingsvoorstel in de Tweede Kamer. Als de nota van wijziging vlak vóór de stemming wordt ingediend, is het verstandig om de griffie van de Tweede Kamer hiervan op de hoogte te stellen.

 4. In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

 5. Onderdeel A betreft de gewijzigde departementale begrotingsstaat. Alle artikelen worden daarin vermeld, dus zowel de artikelen die gewijzigd zijn als de niet-gewijzigde artikelen.

 6. Onderdeel B wordt alleen opgenomen als een departement agentschappen heeft en de begrotingsstaat van de agentschappen is gewijzigd.

 7. Een nota van wijziging heeft een zelfstandige toelichting. In die toelichting kan worden aangegeven welke wijzigingen in de oorspronkelijke memorie van toelichting worden aangebracht als gevolg van de nota van wijziging.

 8. De betrokken minister ondertekent de toelichting van de nota van wijziging. Dit betekent dat de handtekening van de minister onderaan de toelichting komt. Bij voorkeur wordt de toelichting alleen ondertekend door de eerstverantwoordelijke bewindspersoon. De medebetrokkenheid van een andere bewindspersoon wordt in dat geval in de toelichting vermeld.

 9. De nota van wijziging wordt vergezeld van een door de betrokken minister(s) ondertekende aanbiedingsbrief, gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De aanbiedingsbrief wordt bij voorkeur alleen ondertekend door de eerstverantwoordelijke bewindspersoon. De medebetrokkenheid van een andere bewindspersoon kan dan in de aanbiedingsbrief worden vermeld. Deze stukken worden via het Ministerie van Financiën naar de Tweede Kamer doorgeleid.

 10. Een nota van wijziging die betrekking heeft op de beleidsbeslissingen met financiële gevolgen, die NIET eerder in de ministerraad aan de orde zijn gesteld, wordt de nota van wijziging  eerst aan de ministerraad voorgelegd. Daarbij beslist de ministerraad of de nota van wijziging wel of niet voor advies aan de Raad van State wordt voorgelegd voor de verzending naar de Tweede Kamer.

 11. De meerjarige doorwerking van de wijzigingen bijvoorbeeld door middel van tabellen in de toelichting is optioneel.