Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

1.24 - Begrotingsstaat departementale begroting (inclusief begrotingsstaat agentschappen) en begrotingsstaat begrotingsfonds

Model:

Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Art.      Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting
    Verplichtingen Uitgaven                Ontvangsten      
  Totaal      
         
  Beleidsartikelen      
01 Beleidsartikel 01      
02        
03        
04        
05        
0*        
. Niet-beleidsartikelen      
20 Algemeen      
21 Apparaat kerndepartement      
2* Evt. overig (apparaat) niet-beleidsartikelen      
2* Geheim      
2* Nog onverdeeld      
Open tabel in nieuwe pagina
Vastgestelde begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Naam Verplichtingen     Uitgaven     Ontvangsten Saldo
Verplichtingen-kasagentschap 1        
Verplichtingen-kasagentschap 2        
Verplichtingen-kasagentschap 3        
Totaal        
Naam Baten Lasten Saldo
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal    
Open tabel in nieuwe pagina
Vastgestelde begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Naam Baten-lastenagentschap Totaal kapitaaluitgaven Totaal kapitaalontvangsten
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal    
Vastgestelde begrotingsstaat van het ......fonds voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01      
02 Beleidsartikel 02      
0* Niet-beleidsartikel 0*      
  Sub-totaal   a(t) b(t)
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   u(t-1)-o(t-1) o(t-1)-u(t-1)
  Sub-totaal    u(t) o(t)
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar jaar (t)   o(t-1)-u(t) u(t-1)-o(t)
  Totaal   c(t) d(t)
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. Indien er geen sprake is van baten-lastenagentschappen vervalt de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen. In dat geval wordt in de kop “begrotingsstaten van het Ministerie ...” vervangen door “begrotingsstaat van het Ministerie van.....

  2. De termen 'kapitaaluitgaven' en -'ontvangsten' worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven betreft de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan het moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten betreft de som van des-investeringen, eenmalige stortingen door het moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit. Voor deze posten wordt verder verwezen naar de agentschapsparagraaf (zie model 1.35 en model 1.35a).

  3. In de kop en in de subkop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  4. Specifiek voor de begrotingsfondsen: de inhoud van de begrotingsstaat wordt zoveel mogelijk ingevuld. De subtotalen voor de uitgaven en de ontvangsten moeten in elk geval uit de staat blijken. Deze subtotalen worden verwerkt in de Rijksbegroting (Miljoenennota) en - wat betreft de realisaties - in de Rijksrekening (Financieel Jaarverslag van het Rijk). In de kolom "verplichtingen" worden géén (sub)totalen opgenomen. Ook de gecumuleerde saldi van het vorig en het huidige jaar moeten worden opgenomen. In de oorspronkelijke begroting kan zo nodig worden volstaan met een PM-raming; in de rekening (jaarverslag, zie model 3.30b) wordt het realisatiebedrag opgenomen.

  5. In de begroting van een fonds worden geen apparaatsuitgaven/ontvangsten opgenomen. Deze apparaatsuitgaven/ontvangsten zijn opgenomen in het centrale apparaatsartikel van het moederdepartement.

  6. In de leeswijzer bij de begroting van het fonds wordt aangegeven dat de apparaatsuitgaven/ontvangsten voor de uitvoering van het fonds zijn opgenomen bij het moederdepartement.