Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

1.20 - Begrotingsstaat departementale begroting (inclusief agentschappen)

Model:

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving Vastgestelde begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  Totaal      
         
  Beleidsartikelen      
01 Beleidsartikel 01      
02        
03        
04        
05        
06        
  Niet-beleidsartikelen      
20 Algemeen      
21 Apparaat Kerndepartement      
2* Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen      
2* Geheim      
2* Nog onverdeeld      
Open tabel in nieuwe pagina
Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Naam Verplichtingen     Uitgaven     Ontvangsten Saldo
Verplichtingen-kasagentschap 1        
Verplichtingen-kasagentschap 2        
Verplichtingen-kasagentschap 3        
Totaal        
Baten Lasten Saldo
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal    
Open tabel in nieuwe pagina
Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)
Naam baten-lastenagentschap Totaal kapitaaluitgaven  Totaal kapitaalontvangsten
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal    
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. In de kop en in de subkop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  2. Als er geen sprake is van agentschappen vervallen de begrotingsstaten inzake de agentschappen.

  3. Als er sprake is van één agentschap worden de woorden "de agentschappen" in de kop van de begrotingsstaat vervangen door: "het agentschap [naam van het betreffende agentschap]".

  4. De termen 'kapitaaluitgaven' en -'ontvangsten' worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven betreft de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten betreft de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit. Voor deze posten wordt verder verwezen naar het kasstroomoverzicht (model 1.35).

  5. Ingeval van de begroting IXA (Nationale Schuld) wordt in dit model een extra begrotingsstaat opgenomen dat luidt: "Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 20..".