Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2020

Bijdrage Medeoverheden

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vastgelegd in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtspunt Regelgeving Toelichting
Verlenen (verstrekken van bijdrage)                
Aangaan of bijstellen van verplichtingen Budgetcheck Registratie van conceptbeschikking, toetsen beschikbaar verpl. En kas budget Reservering (verplichtingen- en kasbudget) Reservering (verplichtingen- en kasbudget)   De verantwoording van bijdragen aan medeoverheden en dan alleen specifieke uitkeringen geschiedt via het systeem SiSa, dat wordt beheerd door MinBZK. Financiële verantwoordingswet (Fvw) Toelichting bijdrage aan medeoverheden: Het uitkeringenstelsel bestaande uit AU, DU, SU
  (Concept) beschikking beoordelen (financiële adm). Beoordelen op doelmatigheid en rechtmatigheid op basis van bestuurlijk gemaakte afspraken e.d.           Geld wordt door departementen verstrekt aan medeoverheden op drie manieren:
                •Via een algemene uitkering (AU).
De algemene uitkering is een geldstroom waarvan de verdeling tot stand komt via maatstaven.
De medeoverheid bekostigt met het algemeen (gemeente/provincie-)fonds de wettelijke opgelegde taken en de taken die zij zelf wenst uit te voeren.
  Registreren/boeken van de juridisch aangegane verplichting   Stamgegevens Stamgegevens Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren.     •Via een decentralisatie-uitkering (DU).
De decentralisatie-uitkering vormt samen met de algemene uitkering het algemeen fonds dat via een wekelijks ritme wordt uitgekeerd aan decentrale overheden.
Anders dan bij de AU kan een departement gericht geld verstrekken aan een selecte groep van ontvangers, op basis van een eigen verdeling.
Met de verstrekking wordt een beleidsdoel geformuleerd.
De verstrekking zelf wordt gezien als een bijdrage om de kosten te dekken.
Er is geen sprake van financiële verantwoording.
Een departement kan wel jaarlijks de geldstroom stopzetten wanneer er geen of onvoldoende sprake is van beleidsvoortgang.
      Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument       •Via een specifieke uitkering (SU).
De specifieke uitkering lijkt qua karakter op de decentralisatie-uitkering.
De overeenkomst is dat geld volgens een eigen verdeling wordt verstrekt aan specifieke ontvangers.
Het verschil met de AU en de DU is het financieel eigenaarschap.
De SU staat op de begroting van het departement.
Daarmee is de minister financieel verantwoordelijk voor het voorgenomen beleid.
De ontvangende medeoverheid moet via een jaarcyclus die bekend staat onder de naam SiSa (Single Information, Single Audit) financiële verantwoording afleggen.
In het uiterste geval wordt niet (correct) besteed geld daarbij teruggevorderd.
      Kasritme Kasritme        
      Korte omschrijving Korte omschrijving       De keuze voor een van de typen volgt de zogeheten voorkeursvolgorde:
    Uitgaande beschikking/brief geautoriseerd door gemandateerde. Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting) Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting)       1. De algemene uitkering heeft de voorkeur, aangezien de beleids- en bestedingskeuzes gemaakt worden op decentraal niveau.
Daardoor komt de democratie op lokaal niveau tot zijn recht en kan lokaal maatwerk worden geleverd.
Bovendien is er sprake van een standaard (en rechtvaardige) verdeling over alle gemeenten of provincies en zijn verticale financiële verantwoordingslasten niet aan de orde.
      Einddatum van de bijdrage Einddatum van de bijdrage       2. Lukt het niet om de gelden te verdelen via de AU dan heeft een DU de voorkeur.
Bij een DU mogen beperkte beleidsafspraken worden gemaakt.
Er is sprake van beleidssturing, niet van financiële sturing.
      Einddatum administratieve verantwoording/afrekening Einddatum administratieve verantwoording/afrekening       3. Indien zowel AU als DU geen optie blijken, wordt het geld via een SU uitgekeerd.
Bij een SU is sprake van beleidssturing en financiële sturing.
Uitgangspunt is dat de financiële verantwoording zo slank mogelijk wordt uitgevraagd.
      Verplichtingnummer Verplichtingnummer        
      Verplichtingenbedrag Verplichtingenbedrag Openstaande verplichtingen     Voor nadere informatie neem contact op met de afdeling Financieel Informatiestelsel (BZK/DGBK/BDF)
      Kasraming Kasraming        
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ        
Betalen van de bijdrage                
Financieel afwikkelen verplichtingen (betalen) Betaling gebaseerd op liquiditeitsbehoefte aanvrager of op basis van afgegeven beschikking   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument Openstaande verplichtingen      
  Slechts indien er in afspraken of regelgeving ligt vastgelegd dat een opgeleverde verantwoording leidt tot aanpassing van de bijdrage, is de volgende processtap (‘Vaststellen bijdrage’) van toepassing. In alle andere gevallen eindigt het proces hier.   Datum betaling Datum betaling Uitgaven      
      bedrag bedrag        
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ        
      Voorschotbedrag Voorschotbedrag Openstaande voorschotten      
      stamgegevens stamgegevens        
      Rekeningnummer Rekeningnummer        
Vaststellen bijdrage                
Financieel afwikkelen vorderen (verantwoording) Ontvangen verantwoording              
  Beoordeling door opdrachtgever/budgethouder   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument        
  Opstellen van concept eindafrekening/beschikking   Datum uitgaande beschikking (verzenddatum brief) Datum uitgaande beschikking (verzenddatum brief)        
  Definitieve beschikking binnen wettelijke termijnen Geautoriseerde beschikking door gemandateerde (autorisatie) definitief bedrag definitief bedrag        
      stamgegevens stamgegevens        
  Vaststellen saldo; Nul, eindbetaling dan wel een vordering Indien de afrekening ongelijk is aan 0, dan ontstaat een nabetaling of vordering Zie processtap betalingen of vordering          
    Verplichting wordt afgesloten en eventuele voorschotten worden afgewikkeld.     Openstaande voorschotten openstaande verplichtingen      
Instellen vordering                
Financieel afwikkelen vorderingen (ontvangsten); zie proces vorderingen Opstellen vordering Indien afrekening < voorschot wordt een vordering ingesteld            
    Ontvangstenrekening gekoppeld aan juiste instrument            
  Vervolg inningenproces waaronder herinnering/aanmaning.              
  Kwijtschelding, voorlopig en definitief buiteninvordering              
Open tabel in nieuwe pagina