Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Paragraaf inzake agentschappen

Artikel 52  van de Comptabiliteitswet 2001

Bepalingen

 1. In het departementaal jaarverslag wordt een paragraaf over de agentschappen opgenomen. Deze paragraaf wordt opgenomen in de jaarrekening.

 2. Voor verplichtingen-kasagentschappen bevat de paragraaf de volgende onderdelen conform model 3.33a:

  1. de verantwoordingsstaat verplichtingen-kasagentschap;

  2. de saldibalans per 31 december;

  3. een overzicht van doelmatigheidsindicatoren;

  4. een toelichting op de onderdelen a, b, c die ingaat op de volgende onderwerpen: verschillenanalyse, ontvangstenspecificatie, investeringen, bijzondere ontvangsten en uitgaven, vorderingen/liquide middelen/schulden binnen de Rijksoverheid, individuele posten van de saldibalans.

   
 3. Voor baten-lasten agentschappen bevat de paragraaf de volgende onderdelen conform model 3.33:

  1. de financiele staat van baten en lasten van het agentschap;

  2. de balans per 31 december;

  3. het kasstroomoverzicht;

  4. een toelichting op basis van artikel 52, derde lid, onder a tot en met c van de Comptabiliteitswet 2001 die ingaat op de volgende onderwerpen: verschillenanalyse, omzetspecificatie, bijzondere baten en lasten, verloop en stand van de voorzieningen, ontwikkeling van het eigen vermogen en vorderingen/ liquide middelen/schulden binnen de rijksoverheid;

  5. een overzicht van doelmatigheidsindicatoren.

   Toelichting

   De paragraaf agentschappen bestaat uit een selectie van de jaarrekening van het agentschap, een en ander zoals aangegeven in model 3.33 en model 3.33a. Tegelijk met de departementale jaarverslagen moeten ook deze jaarrekeningen bij het Ministerie van Financiën worden aangeleverd (zie ook Logistieke aanwijzingen).

   Informatie over de doelmatigheid van het beleid, dus de mate waarin het agentschap bijdraagt aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen van het departement, wordt - indien zinvol en relevant - opgenomen in de toelichting bij de betreffende beleidsartikelen.

   In de paragraaf agentschappen wordt geen aparte bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen. Opmerkelijke zaken in de bedrijfsvoering van het agentschap worden meegenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf in het departementaal jaarverslag.