Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Verantwoordingsstaat verplichtingen-kasagentschap ..................... Over het jaar 20.. Bedragen x € 1.000
 Omschrijving (1) Vastgestelde
begroting
(2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil realisatie
en vastgestelde begroting
(4) Realisatie t-1
Ontvangsten        
Ontvangsten moederdepartement        
Ontvangsten overige departementen        
Ontvangsten derden        
Rente ontvangsten        
Bijzondere ontvangsten        
Totaal ontvangsten        
         
Uitgaven        
Apparaatsuitgaven        
- personele uitgaven        
Waarvan eigen personeel        
Waarvan inhuur externen        
Waarvan overige personele kosten        
- materiële uitgaven        
Waarvan apparaat ICT        
Waarvan bijdrage SSO’s        
Waarvan overige materiële kosten        
         
Rente uitgaven        
Bijzondere uitgaven        
         
Totaal uitgaven        
Totaal verplichtingen        
         
Saldo van ontvangsten en uitgaven