Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Tabel X.X Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
  Realisatie Vastgestelde begroting Verschil
  t-4 t-3 t-2 t-1 t t t
Verplichtingen              
Waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)              
Waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing)              
               
Uitgaven              
               
Subsidies(-regelingen)              
-              
Leningen (eventueel)              
-              
-              
Garanties (eventueel)              
-              
-              
Bekostiging              
-              
-              
Inkomensoverdrachten              
-              
-              
Opdrachten              
-              
-              
Bijdragen aan agentschappen              
-              
-              
Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s              
-              
-              
Bijdragen aan medeoverheden              
-              
-              
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties              
-              
-              
Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken              
-              
-              
 Bijdragen aan sociale fondsen              
-              
-              
Ontvangsten