Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Verplichtingen-kasagentschap …………… Suppletoire begroting 20.. (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving (1)
Vastgestelde
begroting
(2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting
(3)
Mutaties
2e suppletoire
begroting
(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd
Ontvangsten        
Ontvangsten moederdepartement        
Ontvangsten overige departementen        
Ontvangsten derden        
Rente ontvangsten        
Vrijval voorzieningen        
Bijzondere ontvangsten        
Totaal ontvangsten        
         
Uitgaven        
Personele uitgaven        
- Waarvan eigen personeel        
- Waarvan inhuur externen        
- Waarvan overige personele uitgaven        
Materiële uitgaven        
- Waarvan apparaat ICT        
- Waarvan bijdrage aan SSO’s        
- Waarvan overige materiële uitgaven        
Bijzondere uitgaven        
Totaal uitgaven        
         
Totaal verplichtingen        
         
Saldo van ontvangsten en uitgaven