Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel X (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  Vastgestelde
begroting (1)
Stand
1e suppletoire
begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand
2e suppletoire
begroting
(4)=(2+3)
Mutaties
Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire
begroting
Verplichtingen          
Waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)          
Waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing)          
Uitgaven          
Waarvan juridisch verplicht (percentage)   %    
           
Programmauitgaven          
- Financieel instrument A          
- Financieel instrument B          
Apparaatsuitgaven          
Personele uitgaven          
- waarvan eigen personeel          
- waarvan inhuur externen          
- waarvan overige personele uitgaven          
Materiële uitgaven          
- waarvan ICT          
- waarvan bijdrage SSO’s          
- waarvan overige materiële uitgaven          
Programmaontvangsten          
Apparaatsontvangsten