Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel X (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting
Stand
1e suppletoire
begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand
2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)
Mutaties
Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire
begroting
Verplichtingen          
Waarvan garantieverplichtingen          
Waarvan overige verplichtingen          
           
Uitgaven          
Waarvan juridisch verplicht (percentage)   %     %
           
Subsidies(-regelingen)          
-          
Leningen          
-          
-          
Garanties          
-          
-          
Bekostiging          
-          
-          
Inkomensoverdrachten          
-          
-          
Opdrachten          
-          
-          
Bijdragen aan agentschappen          
-          
-          
Bijdragen aan ZBO's/RWT's          
-          
-          
Bijdragen aan medeoverheden          
-          
-          
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties          
-          
-          
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken          
-          
-          
Bijdragen aan sociale fondsen          
-          
-          
Storting/onttrekking begrotingsreserve              
-              
-              
Personele uitgaven              
-              
-              
Materiële uitgaven              
-              
-              
Gereedstelling              
-              
-              
Instandhouding              
-              
-              
Rente              
-              
-              
Vermogensverschaffing/-ontrekking              
-              
-              
Mutaties in rekening-courant en deposito’s              
-              
-          
Ontvangsten