Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel X. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting
t (1)
Mutaties via NvW, moties en
amendementen (2)
Vastgestelde
begroting
t
(3)=(1+2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting
(4)
Stand 1e
suppletoire
begroting (5)=(3+4)
Mutatie
t+1
Mutatie
t+2
Mutatie
t+3
Mutatie
t+4
Verplichtingen                  
Waarvan garantieverplichtingen                  
Waarvan overige verplichtingen                  
                   
Uitgaven                  
Waarvan juridisch verplicht (percentage) %       %        
                   
Subsidies(-regelingen)                  
-                  
Leningen (eventueel)                  
-                  
-                  
Garanties (eventueel)                  
-                  
-                  
Bekostiging                  
-                  
-                  
Inkomensoverdrachten                  
-                  
-                  
Opdrachten                  
-                  
-                  
Bijdragen aan agentschappen                  
-                  
-                  
Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s                  
-                  
-                  
Bijdragen aan medeoverheden                  
-                  
-                  
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties                  
-                  
-                  
Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken                  
-                  
-                  
Bijdragen aan sociale fondsen                  
-                  
-              
Storting/onttrekking begrotingsreserve              
-              
-              
Personele uitgaven              
-              
-              
Materiële uitgaven              
-              
-              
Gereedstelling              
-              
-              
Instandhouding              
-              
-              
Rente              
-              
-              
Vermogensverschaffing/-ontrekking              
-              
-              
Mutaties in rekening-courant en deposito’s              
-              
-
Ontvangsten