Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

3.40 - Bijlage toezichtrelaties RWT's en ZBO's

Deze bijlage bevat informatie over het toezicht op rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), bedoeld in artikel 44a van de Comptabiliteitswet 2001. De bijlage wordt gesplitst in een overzichtstabel met RWT’s en zbo’s die onder het desbetreffende moederdepartement vallen en een tabel met aanvullende (financiële) informatie voor grote rwt’s en zbo’s (baten > 50 miljoen euro) – eveneens voor zover ze onder het moederdepartement vallen.

1. Overzichtstabel inzake RWT’s en zbo’s van [naam ministerie] Bedragen x 1000€.

Naam RWT/zbo   Vast-gestelde begroting (2) Realisatie 2018 = (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting   Realisatie 2017 Bijzonder-heden
Naam RWT/zbo         Ja/Nee
Totale baten bedrag bedrag bedrag bedrag  
Totale lasten bedrag bedrag bedrag bedrag  
Saldo van baten en lasten bedrag bedrag bedrag bedrag  
Toelichting bijzonderheden

 

Toelichting

Toelichting

 1. De overzichtstabel bevat een overzicht van alle RWT’s en zbo’s van het desbetreffende moederdepartement (dus niet alleen begrotingsgefinancierde RWT’s/zbo’s. Dit betekent dat ook de zbo’s die niet onder de Kaderwet zbo vallen een onderdeel van het overzicht uitmaken.

 2. Indien in de kolom “bijzonderheden” ja wordt ingevuld, moet onder de overzichtstabel per RWT/zbo een nadere toelichting worden gegeven. Onder bijzonderheden moet “ja” worden ingevuld indien:

  1. De rechtmatigheid niet op orde is. In de toelichting dient te worden omschreven wat de onrechtmatigheid is, wat de redenen zijn en welke maatregelen worden getroffen;

  2. Bijzonderheden uit rapportages van toezichthoudende diensten met betrekking tot rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, maar ook de kwaliteit van dienstverlening, toegankelijkheid en te leveren prestaties;

  3. Bijzonderheden met betrekking tot de opbouw van de vermogenspositie, n.b. substantiële stijgingen en dalingen in de omvang van het vermogen;

  4. Actuele cijfers/gegevens ontbreken. In de toelichting dient te worden omschreven waarom de cijfers ontbreken, wanneer deze er wel zijn – en indien van toepassing welke maatregelen er worden getroffen om dit in de toekomst tijdiger beschikbaar te hebben. In de tabel worden in deze situatie onder kolom 2 bedragen t-2 en onder kolom 3 bedragen t-3 ingevuld. Dit wordt aangegeven in hierop aangepaste kolomtitels;

  5. Bijzonderheden ten aanzien van de goedkeuring van tarieven, begroting en/of jaarrekening, n.b. ontbreken ervan, aanvullende voorwaarden, interventies;

  6. Bijzonderheden ten aanzien van de toepasselijkheid en de toepassing van het normenkader financieel beheer, n.b. de toepasselijkheid verschilt (geheel of gedeeltelijk) van eerdere verantwoording hierover aan de Tweede Kamer, cq. gebleken is dat de toepassing niet voldoet aan de gestelde eisen.

   
 3. Indien er sprake is van clusters van RWT’s/zbo’s, dan mag daar waar informatie niet voorhanden is worden volstaan met het totaalbedrag van de vastgestelde begroting. In de andere kolommen wordt dan een sterretje (*) ingevuld. De kolom bijzonderheden moet met “ja” worden ingevuld als bij één of meerdere instellingen bijzonderheden zijn als bedoeld onder a – en voor zover het generaliseerbare bijzonderheden zijn als onder b, c en f.

 

2. Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en zbo’s (> 50 miljoen euro) van [naam ministerie]. Bedragen x 1000

Naam RWT/zbo (1) Vast-gestelde begroting (2) Realisatie 2018 (3)= (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting (4) Realisatie 2017
Naam RWT/zbo        
Totale baten bedrag bedrag bedrag bedrag
Bijdrage moederdepartement bedrag bedrag bedrag bedrag
Bijdrage overige departementen bedrag bedrag bedrag bedrag
 Tarieven/facturaties derden bedrag bedrag bedrag bedrag
Premies bedrag bedrag bedrag bedrag
Overige baten bedrag bedrag bedrag bedrag
Totale lasten bedrag bedrag bedrag bedrag
Apparaatskosten bedrag bedrag bedrag bedrag
waarvan personele kosten bedrag bedrag bedrag bedrag
waarvan materiële kosten bedrag bedrag bedrag bedrag
Programmakosten bedrag bedrag bedrag bedrag
Overige lasten        
Saldo van baten en lasten bedrag bedrag bedrag bedrag

Toelichting

 1. Onder de tabel worden alle posten toegelicht die in kolom 3 meer dan 10 procent afwijken van hetgeen in kolom 1 staat – en alle posten die in kolom 2 meer dan 10 procent afwijken van hetgeen in kolom 4 staat. Ook worden de bijdragen overige departementen hier beschreven. Indien in de tabel ook marktinkomsten omvat dient dit hier te worden vermeld. 

 2. Begrippenkader baten:
  Bijdrage moederdepartement betreft de bijdrage verkregen van het ministerie waar het zbo onder valt; Bijdrage overige departementen betreft de bijdragen verkregen van ministeries niet zijnde het ministerie waar het zbo onder valt; Tarieven/facturaties derden betreft baten uit wettelijk vastgestelde tarieven die in rekening worden gebracht; Premies zijn alleen van toepassing op premiegefinancierde zbo’s. Waar het niet van toepassing is blijft de betreffende cel leeg. Overige baten: alles wat niet onder bovenstaande valt, zoals vrijval voorzieningen, rente.

 3. Begrippenkader lasten:
  Apparaatskosten zijn kosten voor personeel en materieel die nodig zijn om de organisatie te doen functioneren. Dit zijn kosten voor personeel en materieel voor het primaire proces (beleidsproces) en voor de ondersteuning van het primaire proces (de bedrijfsvoering).

 4. De personele kosten zijn alle personeelskosten inclusief sociale lasten en pensioenen (incl. externe inhuur).  Bij materiële kosten kan worden gedacht aan huisvestingskosten, kantoorkosten, onderhoudskosten en exploitatiekosten. Programmakosten zijn alle kosten die de uitvoerende interne dienst doet in het kader van de uitvoering van zijn beleid, met uitzondering van de apparaatskosten. Overige lasten: lasten die niet onder bovenstaande passen, zoals dotaties aan voorzieningen en rente.