Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

3.22d - Budgettaire gevolgen van beleid

Model:

Tabel X.X Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
  Realisatie Vastgestelde begroting Verschil
  t-4 t-3 t-2 t-1 t t t
Verplichtingen              
Waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)              
Waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing)              
               
Uitgaven              
               
Subsidies(-regelingen)              
-              
Leningen (eventueel)              
-              
-              
Garanties (eventueel)              
-              
-              
Bekostiging              
-              
-              
Inkomensoverdrachten              
-              
-              
Opdrachten              
-              
-              
Bijdragen aan agentschappen              
-              
-              
Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s              
-              
-              
Bijdragen aan medeoverheden              
-              
-              
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties              
-              
-              
Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken              
-              
-              
 Bijdragen aan sociale fondsen              
-              
-              
Ontvangsten              
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. Bij de budgettaire gevolgen van beleid worden per beleidsartikel de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in één tabel gepresenteerd.

  2. Per beleidsartikel is sprake van één tabel Budgettaire gevolgen van beleid. Hiermee worden de integrale uitgaven en ontvangsten die samenhangen met één beleidsdoelstelling in één oogopslag zichtbaar.

  3. Voor de definities en toelichting op de financiële instrumenten wordt verwezen naar model 1.33d.

  4. Alle (sub)totalen dienen de som te zijn van onderliggende detail regels. Indien er één of meerdere “waarvan” wordt opgenomen welke niet gelijk is met of optelt tot het (sub)totaal dient er een “waarvan overig” te worden opgenomen.

  5. In de toelichting op de financiële instrumenten wordt op bondige wijze ingegaan op verschillen (de mutaties) tussen de budgettaire raming en de realisatie in het verslagjaar, zie hiervoor model 3.22e, punt 1.

  6. In geval van verschillen wordt ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de vastgestelde begroting.