Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

4.54 - Maandelijkse saldibalans

Saldibalans ministerie ………… ultimo maand …… 20.. (bedragen in miljoenen euro’s met één cijfer achter de komma. Uitgaven positief en ontvangsten negatief)
RHB-code Omschrijving Saldibalans* Uit andere ministeries Totaal generaal
  Liquide middelen:      
  Kassaldi      
  Banksaldi      
  Te verrekenen RHB      
  Derdenrekening      
  Begrotingsuitgaven:      
  Lopend kalenderjaar**      
  Vorige kalenderjaren      
  Begrotingsontvangsten:      
  Lopend kalenderjaar**      
  Vorige kalenderjaren      
  Rekening-courant RHB      
  Te verrekenen met...      
  Overige rekeningen      
  Totaal      
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting:

Departementen zenden maandelijks per email (bz.rhb@minfin.nl) de saldibalans overeenkomstig model 4.54 aan de RHB. De RHB verwerkt de ingezonden saldibalansen tot rapporten voor het CBS.

* overlopende posten > 50 mln. (per mutatie per (sub)artikelonderdeel) worden als correctie separaat per email aan de RHB gemeld. De melding vindt plaats met gebruikmaking van de annex bij model 4.54. Het bedrag van de overlopende post wordt in miljoenen euro’s met één cijfer achter de komma gemeld, evenals het artikel waarop de realisatie betrekking heeft. In IBOS worden deze correcties in de eerstvolgende boekmaand verwerkt.

** conform het totaal van de standen van de begrotingsuitgaven en –ontvangsten, zoals per begrotingsartikel verbijzonderd in de maandstaat.

Annex model 4.54 – correctie > 50 mln.
Ministerie ………… ultimo maand …… 20.. (bedragen in miljoenen euro’s met één cijfer achter de komma. Uitgaven positief en ontvangsten negatief)

  Begrotingsuitgaven lopend kalenderjaar   Begrotingsontvangsten lopend kalenderjaar
Subartikel-onderdeel Bedrag in € Subartikel-onderdeel Bedrag in €
Totaal   Totaal