Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

1.23 - Begrotingsstaat departementale begroting (inclusief agentschappen) en niet-departementale begroting

Model:

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...)voor het jaar 20..( Bedragen x € 1.000)
Art. no Omschrijving Vastgestelde begroting (1)
. . Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
. Totaal      
.        
. Beleidsartikelen      
01 Beleidsartikel 01      
02        
03        
04        
05        
06        
  Niet-beleidsartikelen      
20 Algemeen      
21 Apparaat Kerndepartement      
2* Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen      
2* Geheim      
2* Nog onverdeeld      
Open tabel in nieuwe pagina
Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar .. Bedragen x € 1.000
Naam Verplichtingen     Uitgaven     Ontvangsten Saldo uitgaven en ontvangsten
Verplichtingen-kasagentschap 1        
Verplichtingen-kasagentschap 2        
Verplichtingen-kasagentschap 3        
Totaal        
Baten Lasten Saldo Baten en lasten
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal    
Open tabel in nieuwe pagina
Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar .. Bedragen x € 1.000.
Naam baten-lastenagentschap Totaal kapitaaluitgaven  Totaal kapitaalontvangsten
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal    
Open tabel in nieuwe pagina
Vastgestelde niet-departementale begrotingsstaat van……..( ) voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000)
Art. no. Omschrijving Vastgestelde begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  Totaal      
         
  Beleidsartikelen      
01 Beleidsartikel 01      
02        
03        
04        
05        
06        
  Niet-beleidsartikel      
20 Algemeen      
21 Geheim      
22 Nominaal en onvoorzien      
Open tabel in nieuwe pagina
Vastgestelde begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000)
Naam Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo uitgaven en ontvangsten
Verplichtingen- kasagentschap 1        
Verplichtingen- kasagentschap 2        
Verplichtingen- kasagentschap 3        
Totaal        
         
Naam  Baten Lasten  Saldo Baten en Lasten  
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal    
Open tabel in nieuwe pagina
Vastgesteld begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschap voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000)
Naam                            Totaal kapitaaluitgaven                    Totaal kapitaalontvangsten      
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
 
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. In de kop en in de subkop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling ijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  2. Als er geen sprake is van agentschappen vervallen de begrotingsstaten inzake de agentschappen.

  3. Als er sprake is van één agentschap worden de woorden "de agentschappen" in de kop van de begrotingsstaat vervangen door: "het agentschap [naam van het betreffende agentschap]".

  4. De termen 'kapitaaluitgaven' en -'ontvangsten' worden als volgt gedefinieerd: - kapitaaluitgaven betreft de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen; - kapitaalontvangsten betreft de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit. Voor deze posten wordt verder verwezen naar de agentschapsparagraaf (zie model 1.35 en model 1.35a).

  5. Ingeval van de begroting IX (Financiën en Nationale Schuld) wordt in dit model een extra begrotingsstaat opgenomen dat luidt: "Wijziging van de begrotingsstaat van Financiën en Nationale Schuld (IX) voor het jaar 20..".

  6. Van een begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen zal geen sprake zijn bij de begrotingen I, IIA, IIB en IV. Het is wel mogelijk in combinatie met een begroting van een programmaminister. In dat geval in de kop “begrotingsstaat” vervangen door “begrotingsstaten”.

  7. De niet-departementale begrotingen hoeven geen apart centraal apparaatsartikel op te nemen in de begroting.

  8. In de leeswijzer van niet-departementale begrotingen wordt vermeld dat er sprake is van een afwijkend regime voor het centraal apparaatsartikel.

  9. De programmabegrotingen maken voor de uitvoering van het programma gebruik van het apparaat van een ander ministerie. Er wordt dan ook geen apart centraal apparaatsartikel in de begroting opgenomen.

  10. In de leeswijzer van de begrotingen van de programmaministers wordt vermeld dat voor de uitvoering van het programma gebruik wordt gemaakt van het apparaat van een ander ministerie.