Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Wijzigingen

Geen wijzigingen in de afgelopen maand.

Tijdschema 19 april t/m 19 mei

Voorbereiding

Geen data gevonden.

Uitvoering

13 mei

Bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept 1e suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2019 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor Suppletoire begroting en de logistieke aanwijzingen.

15 mei

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans april conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in april op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Verantwoording

29 april

Bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept Slotwet 2018 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.

29 april

Bij Financiën/BZ/BBE indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - van de definitieve versie van de realisatiegegevens van subsidies.

Gebruik hiervoor model: Dataset 2 - Subsidies

29 april

In de samenwerkingsruimte Rijksbegroting plaatsing van de opendata bestanden met definitieve cijfers.

De volgende open data bestanden dienen aan geleverd te worden:

 • Dataset 6 – bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger

 • Dataset 7 – uitsplitsing apparaat in kostensoorten

 • Dataset 8 – ICT-uitgaven

 • Dataset 11 – garanties

 • Dataset 12 – bijdrage agentschappen

 • Dataset 13 – bijdrage aan ZBO’s / RwT’s

 • Dataset 14 – bijdrage aan (inter)nationale organisaties

 • Dataset 15 – bijdrage andere begrotingshoofdstukken

 • Dataset 16 – bijdrage sociale fondsen

 • Dataset 17 – leningen

 • Dataset 18 – bekostiging

 • Dataset 19 – inkomensoverdrachten

 • Dataset 20 – baten- en lastenstaat agentschappen

 • Dataset 21 – financieel overzicht ZBO's

 

08 mei (uiterlijk)

Bij Financiën/BBH indienen van de definitieve Slotwet 2018 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt enkel op papier ingediend.

De Slotwet en het jaarverslag worden in 2-voud op papier ingediend bij Financien/BBH. Eén exemplaar van de Slotwet en één exemplaar van het jaarverslag moet zijn ondertekend. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

15 mei

Door Financiën aanbieden van de Nationale Verklaring aan de Staten-Generaal.

15 mei

Door Financiën aanbieden van de slotwetten 2018, de departementale jaarverslagen 2018 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.

RBV 2019

Op deze site vindt u de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019. Deze hebben betrekking op de verantwoording over 2018, de uitvoering van de begroting 2019 en de voorbereiding van de begroting 2020.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar hafir@minfin.nl.

Logistieke aanwijzingen

Logistieke aanwijzingen

Het logistieke proces omvat met inachtneming van het Tijdschema de aanlevering door de departementen (FEZ-directies) van concepten van de begrotings- en verantwoordingsstukken aan het Ministerie van Financiën en - al naar gelang van toepassing - aan de ministerraad (MR), de Raad van State (RvS), de Tweede Kamer (TK) en de Algemene Rekenkamer (AR).

Wijzigingsmail

Vul uw e-mailadres in om u aan- of af te melden. Als u zich reeds heeft aangemeld wordt bij opnieuw invoeren uw e-mailadres verwijderd.