Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Regeling van de Minister van Financiën van PM houdende regels over de begroting en de verantwoording van het Rijk voor het jaar 2018 en het door de Minister van Financiën vast te stellen bedrag (Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018)

 

De Minister van Financiën,Gelet op de artikelen 4.7, derde lid, onder e, en 4.20, eerste lid, aanhef en onder a tot en met d, van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluit:

 

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Regels over begroting en verantwoording van het Rijk
De regels als aangegeven in bijlage B van deze regeling zijn de regels over de begroting en de verantwoording van het Rijk, bedoeld in artikel 4.20, eerste lid, aanhef en onder a tot en met d, van de Comptabiliteitswet 2016.

Artikel 2 Door de Minister van Financiën vast te stellen bedragen
De bedragen als aangegeven in bijlage A van deze regeling zijn het door de Minister van Financiën vast te stellen bedragen die betrekking hebben op het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, onder a tot en met d, van de Comptabiliteitswet 2016.

§ 2 Bijzondere bepalingen

Artikel 3 Afwijkingen
In bijzondere gevallen kan in overeenstemming met de Minister van Financiën worden afgeweken van de bepalingen van deze regeling.

§ 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Overgangsrecht

De Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2017 op basis van de Comptabiliteitswet 2001 vervalt, met dien verstande dat deze regeling blijft gelden voor de suppletoire begrotingen 2017 en de ontwerpbegrotingen 2018, voor zover die begrotingen voor 1 januari 2018 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn ingediend en nog niet bij wet zijn vastgesteld. 

Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018.

 

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage B, die via de website betreffende de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën (http://rbv.minfin.nl) openbaar wordt gemaakt.

 

De Minister van Financiën,