Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Kasstroomoverzicht  over het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000)
t-2
Stand Slotwet
t-1
Vastgestelde begroting,
ontwerpbegroting of
in voorkomende gevallen
de 1e suppletoire begroting
t t+1 t+2 t+3 t+4
1. Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen              
  +/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom              
  -/- totaal uitgaven operationele kasstroom              
2. Totaal operationele kasstroom              
  -/- totaal investeringen              
  +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen              
3. Totaal investeringskasstroom              
  -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement              
  +/+ eenmalige storting door moederdepartement              
  -/- aflossingen op leningen              
  +/+ beroep op leenfaciliteit              
4. Totaal financieringskasstroom              
5. Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

(noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)