Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Saldibalans per 31 december 20.. van het Ministerie van ... (..) (Bedragen x € 1.000)
Activa Passiva
31-12-t 31-12-(t-1) 31-12-t 31-12-(t-1)
  Intra-comptabele posten            
1) Uitgaven ten laste van de begroting     2) Ontvangsten ten gunste van de begroting    
3) Liquide middelen            
4) Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding     4a) Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding    
5) Rekening-courant RHB Begrotingsreserve     5a) Begrotingsreserves    
6) Vorderingen buiten begrotingsverband     7) Schulden buiten begrotingsverband    
8) Kas-transverschillen            
subtotaalintra-compatabel     subtotaal intra-comptabel    
Extra-compatbele posten        
9) Openstaande rechten     9a) Tegenrekening openstaande rechten    
10) Vorderingen     10a) Tegenrekening vorderingen    
11a) Tegenrekening schulden     11) Schulden    
12) Voorschotten     12a) Tegenrekening voorschotten    
13a) Tegenrekening garantieverplichtingen      13) Garantieverplichtingen      
14a) Tegenrekening andere verplichtingen      14) Andere verplichtingen     
15) Deelnemingen     15a) Tegenrekening deelnemingen    
Subtotaal extra-comptabele     Subtotaal extra comptabel    
Overall Totaal     Overall Totaal