Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000)
t-2 Stand Slotwet t-1
Vastgestelde begroting,
ontwerpbegroting of
in voorkomende gevallen
de 1e suppletoire begroting
t t+1 t+2 t+3 t+4
Baten              
Omzet moederdepartement              
Omzet overige departementen              
Omzet derden              
Rentebaten              
Vrijval voorzieningen              
Bijzondere baten              
Totaal baten              
               
Lasten              
Apparaatskosten              
- personele kosten              
  - waarvan eigen personeel              
  - waarvan inhuur externen              
- waarvan overige personele kosten              
- materiele kosten              
  - waarvan apparaat ICT              
  - waarvan bijdrage aan SSO's              
- waarvan overige materiële kosten              
Rentelasten              
Afschrijvingskosten              
- materieel              
  - waarvan apparaat ICT              
- immaterieel              
Overige kosten              
- dotaties voorzieningen              
- bijzondere lasten              
Totaal lasten              
               
Saldo van baten en lasten