Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
t-2 t-1 t  t+1 t+2 t+3 t+4
Verplichtingen              
Waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)              
Uitgaven              
Waarvan juridisch verplicht (percentage)     %        
Programmauitgaven              
- Financieel instrument A              
- Financieel instrument B              
Apparaatsuitgaven              
- Personele uitgaven              
  - waarvan eigen personeel              
  - waarvan inhuur externen              
  - waarvan overige personele uitgaven              
- Materiële uitgaven              
  - waarvan ICT              
  - waarvan bijdrage SSO's              
  - waarvan overige materiele uitgaven              
Programmaontvangsten              
Apparaatsontvangsten