Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

3.70 - WNT-verantwoording 2017 - ministerie van X 

Model:

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2017 € 181.000.

Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. De Evaluatiewet WNT regelt ondermeer dat de openbaarmakingsverplichtingen niet langer bij wet, maar in de nieuwe artikelen 5, 5a en 5b van Uitvoeringsregeling WNT zijn geregeld (Staatscourant 2017, nr. 23427). De openbaarmakingsverplichtingen zijn daarbij op enkele onderdelen vereenvoudigd. 

Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen
Naam
(gewezen)
topfunctio­naris
Functie Datum
aanvang
dienst­verband
(indien van
toepassing)
Datum
einde
dienstverband

(indien van
toepassing)
Dienst­verband in fte
(+ tussen haakjes omvang in 2016)
Op externe
inhuur-basis
(nee; <= 12 kalender-mnd;
> 12 kalender-mnd)
Beloningplus onkostenvergoedingen (belast)
(+ tussen haakjes bedrag in 2016) 
Voorzieningen
t.b.v. beloningen
betaalbaar op
termijn
(+ tussen haakjes bedrag in 2016)
Totale
bezoldiging
in 2017
(+ tussen haakjes bedrag in 2016)
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
 
Motivering
(indien
over­schrijding)
                     
                     
                     
                     
Open tabel in nieuwe pagina

Gewezen topfunctionarissen zijn gemarkeerd met *)
Wanneer op een topfunctionaris een vordering is ingesteld vanwege een onverschuldigde betaling is dit gemarkeerd in de kolom "motivering" met **) Topfunctionarissen met een bezoldigiging van €1.700 of minder zijn gemarkeerd met ***)

Toelichting

Invulinstructie bij bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

 • Voor iedere topfunctionaris een aparte regel gebruiken. Bij opeenvolgende vervulling van verschillende topfuncties door dezelfde topfunctionaris bij dezelfde instelling de bezoldiging optellen.

 • Gewezen topfunctionarissen in de kolom "naam" markeren met *). Indien iemand gedurende het jaar gewezen topfunctionaris wordt voor deze persoon wel twee regels gebruiken. Eén zonder en één met *).

 • De kolommen "datum aanvang dienstverband" en "datum einde dienstverband" alleen invullen als de functionaris in 2016 in of uit dienst is getreden.

 • Als de omvang van het dienstverband is gewijzigd gedurende het jaar de gemiddelde omvang opnemen (berekend naar rato van het aantal maanden).

 • Bij een dienstverband korter dan een jaar, of bij een dienstverband groter of kleiner dan 1,0 fte, altijd de feitelijk betaalde bedragen opnemen en niet de bedragen die zijn herrekend naar een volledig jaar c.q. een volledig dienstverband.

 • Artikel 5, eerste lid, onderdeel d, Uitvoeringsregeling WNT (Stcrt. 2017, 23427) schrijft een minimale omvang van het dienstverband van 0,025 fte en maximale omvang van 1,0 fte voor. In afwijking van deze bepaling wordt bij topfunctionarissen bij het rijk die meer dan 36 uur per week werken de feitelijke deeltijdfactor ingevuld. In het geval van bijvoorbeeld een 40-urige werkweek wordt dan 1,11 fte ingevuld. Dit heeft echter geen gevolgen voor het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum: bij de berekening daarvan wordt uitgegaan van maximaal 1,0 fte.

 • Als een topfunctionaris binnen een aaneengesloten termijn van 18 maanden in maximaal twaalf kalendermaanden anders dan op grond van een dienstbetrekking (op externe inhuur-basis) bij de WNT-instelling werkzaam is geweest vult u voor deze periode tot en met de twaalfde kalendermaand ‘=12 mnd’ in in de zevende kolom; als de topfunctionaris in meer dan dan twaalf kalendermaanden anders dan op grond van een dienstbetrekking werkzaam is geweest, gebruikt u voor de functievervulling vanaf de dertiende kalendermaand een nieuwe regel. U vult in de kolom “op externe inhuur basis” ‘> 12 mnd’ in. Als er geen sprake was van functievervulling anders dan op grond van een dienstbetrekking vult u ‘nee’ in.

 • Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking wordt voor de periode dat zij de functie korter dan dertien kalendermaanden vervullen de datum aanvang van het dienstverband ook vermeld als deze voor 1 januari 2016 ligt. De datum einde dienstverband is de laatste dag van de functievervulling of ten hoogste de laatste dag van de twaalfde kalendermaand waarin de functie wordt vervuld. Als de functievervulling langer dan een maand is onderbroken wordt dit in de motivering opgenomen. De omvang van het dienstverband wordt vermeld in uren in plaats van fte. Voor de functievervulling vanaf de dertiende kalendermaand wordt een nieuwe regel gebruikt. De datum aanvang dienstverband is de eerste dag van de dertiende kalendermaand. Verder wordt de regel op de reguliere wijze ingevuld.

 • Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  voor topfunctionarissen met dienstbetrekking wordt berekend naar rato van de duur (in kalenderdagen) en omvang van het dienstverband.

 • Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is voor de eerste twaalf kalendermaanden gelijk aan de som van €24.500 per gewerkte kalendermaand voor de eerste zes maanden in 2017 en €18.500 per gewerkte kalendermaand voor de volgende maanden (maximaal 6) (binnen een aangesloten termijn van 18 maanden). Voor maanden die zijn gewerkt in 2016 gelden normbedragen van respectievelijk €24.000 en €18.000. Het maximum uurtarief bedraagt in 2017 €176 en bedroeg in kalenderjaar 2016 €175.

 • Voor topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder wordt met ingang van de WNT-verantwoording over 2017 volstaan met de naam en functie van de topfunctionaris. Deze topfunctionarissen worden gemarkeerd met ***) achter de naam. De overige kolommen van de tabel blijven leeg en worden uitgevlakt. Dit ziet er als volgt uit:

 
Naam instelling Naam (gewezen)
topfunctionaris
Functie Datum aanvang dienstverband
(indien van toepassing)
Datum einde dienstverband
(indien van toepassing)
Omvang dienstverband fte
(+ tussen haakjes omvang 2016)
Op externe inhuurbasis
(nee; <= 12 kalender mnd; > 12 kalender mnd)
...
[NAAM INSTELLING] Mevr. A. Bestuurder *** Lid commissie          
 • Als er sprake is van een overschrijding die niet beschermd wordt door het overgangsrecht moet een vordering ingesteld worden op de topfunctionaris vanwege onverschuldigde betaling. Markeer dit in de kolom Motivering met **). Als de vordering bij het vaststellen van het jaarverslag reeds is voldaan kan dit vermeld worden als onderdeel van de motivering. De terugbetaling mag echter niet gesaldeerd worden met de bezoldiging. In de tabel moet het brutobedrag vermeld worden zodat de overschrijding zichtbaar wordt.

 • Voor alle topfunctionarissen worden naast de gegevens over 2017 ook de gegevens over 2016 opgenomen. De gegevens over 2016 worden tussen haakjes vermeld, direct achter de gegevens over 2017. 

 

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder

Naam instelling Naam (gewezen) topfunctionaris Functie
     
     
Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het individueel toepasselijk drempelbedrag
Naam
instelling
Functie Datum
aanvang
dienst­verband
(indien van
toepassing)
Datum
einde
dienstverband
(indien van
toepassing)
Omvang
dienstverband (fte)
(+ tussen haakjes
omvang in 2016)
Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)
(+ tussen
haakjes
bedrag in
2016)
Voorzieningen
t.b.v. beloningen
betaalbaar op
termijn

(+ tussen haakjes
bedrag in 2016)
Totale
bezoldiging
in 2016

(+ tussen haakjes
bedrag in 2016)
Individueel toepasselijk drempelbedrag Motivering
                   
                   
                   
                   
Open tabel in nieuwe pagina

 

Toelichting

Invulinstructies bij bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het individueel toepasselijk drempelbedrag

 • Eerst dient te worden vastgesteld welke niet-topfunctionarissen het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben overschreden. Het individueel toepasselijk drempelbedrag  voor niet-topfunctionarissen wordt berekend naar rato van uitsluitend de omvang, en niet de duur van het dienstverband. NB: Dit bedrag kan niet direct overgenomen worden uit de P-Direktrapportage omdat daar wel rekening wordt gehouden met de duur van het dienstverband.

 • Er wordt hier gesproken over ‘drempelbedrag’ in plaats van bezoldigingsmaximum, omdat de bezoldiging van niet-topfunctionarissen niet genormeerd is maar slechts openbaar moet worden gemaakt als die hoger is dan het individueel toepasselijk drempelbedrag.

 • Bij niet-topfunctionarissen wordt de naam niet vermeld.

 • Voor iedere functionaris een aparte regel gebruiken.

 • De kolommen Datum aanvang dienstverband en Datum einde dienstverband alleen invullen als de functionaris in 2017 in of uit dienst is getreden.

 • Als de omvang van het dienstverband is gewijzigd gedurende het jaar de gemiddelde omvang opnemen (berekend naar rato van het aantal maanden).

 • Bij een dienstverband korter dan een jaar, of bij een dienstverband groter of kleiner dan 1,0 fte, altijd de feitelijk betaalde bedragen opnemen en niet de bedragen die zijn herrekend naar een volledig jaar c.q. een volledig dienstverband.

 • Het vermelden van de bezoldiging van niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (op externe inhuur-basis) kan achterwege blijven.

 

Voor alle niet-topfunctionarissen worden naast de gegevens over 2017 ook de gegevens over 2016 opgenomen. De gegevens over 2016 worden tussen haakjes vermeld, direct achter de gegevens over 2017.

Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband
Naam
instelling
Naam
(gewezen)
topfunctionaris
Laatste
functie
Eerdere
functie(s)
Datum
beëindiging
dienstverband
Op externe
inhuur-basis
(nee; <= 12 mnd;
> 12 mnd)
Betaalde
uitkeringen
in 2016
Individueel
toepasselijke maximale ontslaguitkering
Motivering
(indien
over­schrijding)
                 
                 
                 
                 
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

Invulinstructies bij uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

 • Voor iedere topfunctionaris een aparte regel gebruiken.

 • Gewezen topfunctionarissen in de kolom Naam markeren met *). Indien iemand gedurende het jaar gewezen topfunctionaris wordt voor deze persoon wel twee regels gebruiken. Eén zonder en één met *).

 • Alle uitkeringen vermelden die zijn gedaan aan (gewezen) topfunctionarissen, m.u.v. uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een wettelijk voorschrift, collectieve arbeidsovereenkomst of andere collectieve regeling. 

 • Als een topfunctionaris op het moment van ontslag binnen een aaneengesloten termijn van 18 maanden in maximaal twaalf kalendermaanden zonder dienstbetrekking (op externe inhuur-basis) bij de WNT-instelling werkzaam is geweest vult u ‘=12 mnd’ in in de zevende kolom; als de topfunctionaris in meer dan twaalf kalendermaanden op externe inhuur-basis werkzaam is geweest vult u ‘> 12 mnd’ in. Als er geen sprake was van functievervulling anders dan op grond van een dienstbetrekking vult u ‘nee’ in.

 • De individueel toepasselijke maximale ontslaguitkering  bedraagt maximaal de bezoldiging over 12 maanden (excl. onkostenvergoedingen) met een bovengrens van € 75.000. De € 75.000 wordt slechts herrekend naar rato van de omvang, en niet de duur van het dienstverband. Voor de berekening kan de omvang niet groter zijn dan 1,0 fte. Als er sprake is van een overschrijding die niet beschermd wordt door het overgangsrecht moet een vordering ingesteld worden op de topfunctionaris vanwege onverschuldigde betaling. Markeer dit in de kolom Motivering met **). Als de vordering bij het vaststellen van het jaarverslag reeds is voldaan kan dit vermeld worden als onderdeel van de motivering.

 

Toelichting

 • NB: de invulinstructies en de toelichting bevatten een samenvatting op hoofdlijnen van de regelgeving WNT; de regelgeving zelf is echter leidend.

 • Topfunctionarissen zijn: de secretarissen-generaal, de directeuren-generaal, de inspecteurs-generaal en de overige leden van de Top Management Groep bij het Rijk, de vice-admiraals, de generaals, de luitenant-admiraals en de luitenant-generaals, degene of degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van de in artikel 1, onderdelen e tot en met h, van de Comptabiliteitswet 2001 genoemde organen, alsmede alle leden van een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid en de hoogste onderschikte of de leden van de groep hoogste onderschikten aan dat orgaan die in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn voor het gehele orgaan, en degene of degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van dat orgaan.

 • Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als ‘gewezen topfunctionaris’.

 
 • NB: de leden van de Top­managementgroep blijven zolang zij werkzaam zijn bij het Rijk lid van de TMG en moeten altijd als topfunctionaris gemeld worden.

 
 • De WNT verstaat onder het begrip dienstverband: een aanstelling, arbeidsovereenkomst of andere titel op grond waarvan de topfunctionaris tegen betaling zijn opgedragen taken vervult.Voor leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt een specifieke, ruimere normering voor de eerste twaalf kalendermaanden waarin de functie werd vervuld. Deze normering bestaat uit twee onderdelen: er geldt een maximum uurtarief en een individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum gebaseerd op het aantal kalendermaanden waarin is gewerkt. Vanaf de 13e maand waarin de functie wordt vervuld, geldt de reguliere normering zoals die ook geldt voor leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking. Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum bedraagt voor de eerste twaalf kalendermaanden waarin is gewerkt voor het jaar 2017 maximaal €258.000. Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum berekent u aan de hand van het aantal kalendermaanden waarin is gewerkt. Het bezoldigingsmaximum is voor de eerste twaalf kalendermaanden gelijk aan de som van €24.500 per gewerkte kalendermaand voor de eerste zes maanden in 2017 en €18.500 per gewerkte kalendermaand voor de volgende maanden (maximaal 6). Voor maanden die zijn gewerkt in 2016 gelden normbedragen van respectievelijk €24.000 en €18.000. U berekent het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor de gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 als volgt.

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum = (x1 * b1) + (x2 * b2) waarbij:

x1 = normbedrag voor maand 1 t/m 6 (in 2017: €24.500, in 2016: €24.000)

x2 = normbedrag voor maand 7 t/m 12 (in 2017: €18.500, in 2016: €18.000)

b1 = het aantal kalendermaanden waarin de functie is vervuld in de periode van maand 1 t/m 6

b2 = het aantal kalendermaanden waarin de functie is vervuld in de periode van maand 7 t/m 12

 • Gewerkte maanden voorafgaand aan kalenderjaar 2016 worden van b1 en vervolgens van b2 afgetrokken, zie https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/telt-functievervulling-in-2015-mee-voor-de-normering-van-de-functievervulling-in-2016. Een voorbeeld: stel dat de functie in 2016 in 4 kalendermaanden is vervuld, en in 2017 nog in 3 maanden, dan is het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 163.500 (= 4 x €24.000 + 2 x €24.500 + 1 x €18.500). Bezoldigingen die bij het einde van de functievervulling of uiterlijk na twaalf kalendermaanden het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum te boven gaan zijn, voor zover er geen overgangsrecht van toepassing is, onverschuldigd betaald.

 • Om te bepalen of het maximum uurtarief wordt overschreden, deelt u de totaal uitgekeerde bezoldiging in 2017 door het aantal uur dat in 2017 is gewerkt. Voor de eventueel in 2016 gewerkte periode doet u hetzelfde. Indien na afloop van de functievervulling of na twaalf kalendermaanden dit meer bedraagt dan € 175 en er geen overgangsrecht van toepassing is, is per elk gewerkt uur het meerdere onverschuldigd.

 • De totale bezoldiging van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking bestaat uit de betaalde vergoedingen exclusief BTW, met uitzondering van vergoedingen die onbelast zijn als sprake zou zijn geweest van een dienstbetrekking.

 • Voor een nadere toelichting welke vergoedingen opgenomen moeten worden onder de categorieën ‘beloning’, ‘belastbare onkostenvergoedingen’ en ‘voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn’ zij verwezen naar de Uitvoeringsregeling WNT. (http://wetten.overheid.nl/BWBR0035962).

 • Het individueeltoepasselijke bezoldigingsmaximum  voor topfunctionarissen berekenen naar rato van de duur (in kalenderdagen) en omvang van het dienstverband. Voor niet-topfunctionaris­sen wordt het individueel toepasselijke drempelbedrag berekend naar rato van uitsluitend de omvang, en niet de duur van het dienstverband.

 • In het jaarverslag moeten onverschuldigde betalingen die per jaareinde nog niet zijn terugbetaald worden opgenomen als vordering op de betrokken topfunctionaris, en altijd afzonderlijk worden toegelicht (conform artikel 1.7 tweede lid WNT).

 • Ook betalingen die buiten de salarisadministratie plaatsvinden moeten worden vermeld indien deze tot de bezoldiging of tot uitkeringen wegens beëindiging dienstverband gerekend moeten worden.

 • Bezoldiging over een periode waarin een topfunctionaris - vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband - geen taken meer vervult wordt aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband, tenzij sprake is van onvrijwillige non-activiteit (zie artikel 10 Beleidsregels WNT 2017 bij inwerkingtreding van de Evaluatiewet). De datum waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken beëindigt wordt aangemerkt als datum waarop het dienstverband eindigt (conform artikel 2.10 derde lid WNT).

 • Departementen rapporteren ook over de onder hen ressorterende onderdelen. Dit betreft de reguliere uitvoerende diensten, de agentschappen en de zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Van ZBO’s zonder eigen rechtspersoonlijkheid worden alle leden opgenomen als topfunctionaris. ZBO’s met eigen rechtspersoonlijkheid vermelden de vereiste gegevens in hun eigen jaarverslagen.

 • In het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden de gegevens van de leden van de Top Management Groep en van de Hoge Colleges van Staat opgenomen.

 • De programmaministeries Wonen & Rijksdienst en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking nemen de WNT-overzichten niet op. In hun jaarverslagen wordt bij het onderdeel topinkomens verwezen naar het ministerie dat verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering.

 • Wanneer er op grond van de WNT geen bezoldigingen of uitkeringen wegens beëindiging dienstverband behoeven te worden vermeld mogen de daarvoor bestemde tabellen vervallen. In plaats daarvan wordt de volgende tekst opgenomen (verwijderen wat niet van toepassing is): “[Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er / Er zijn] geen [andere] functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke bezoldigingsmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. [Naast de hierboven vermelde ontslaguitkering(en) zijn er / Er zijn] in 2017 geen [andere] ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd”.

 

Nadere informatie

 • Voor nadere informatie over de toepassing van de Wet normering topinkomens zij verwezen naar het Uitvoeringsbesluit WNT (http://wetten.overheid.nl/BWBR0032421), de Uitvoeringsregeling WNT (http://wetten.overheid.nl/BWBR0035962)) en de Beleidsregels WNT 2017 bij inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT (http://wetten.overheid.nl/BWBR0039517). Tevens kunt u terecht op de website www.topinkomens.nl.