Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

3.40 - Toezichtrelaties en Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak 

Toelichting

De bijlage inzake toezichtrelaties bevat informatie over het toezicht op de zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's), bedoeld in de artikel 6.1, aanhef en onder c, van de Comptabiliteitswet 2016. De bijlage wordt gesplitst in een tabel met ZBO's en RWT's die onder het desbetreffende moederdepartement vallen en een tabel met bijdragen aan ZBO's en RWT's die onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie vallen. Deze splitsing is conform model 1.36 uit de begroting. De bijlage bestaat uit een tabel en een uitzonderingsrapportage.

Model:

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder ministerie.....)
Naam organisatie RWT ZBO Functie Begrotingsartikel Programma
ZBO/RWT
Apparaat
ZBO/RWT
Financiering realisatiecijfers Verwijzing (URL-link)
naar website RWT/ZBO
Verwijzing (URL-link)
naar toezichtvisies/-arrangementen
Het bestuur en/of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is
              begroting premies tarieven      
                         
                         
Open tabel in nieuwe pagina
Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder andere ministeries)
Naam organisatie Ministerie RWT ZBO Functie Begrotingsartikel Programma
ZBO/RWT
Apparaat
ZBO/RWT
Financiering realisatiecijfers Verwijzing (URL-link)
naar website RWT/ZBO
Verwijzing (URL-link) naar toezichtvisies/-arrangementen Het bestuur en/of accountant vverklaart dat de rechtmatigheid op orde is
                begroting premies tarieven      
                           
                           
Open tabel in nieuwe pagina

Uitzonderingsrapportage

Toelichting

In deze rapportage worden gegevens vermeld zoals:

De bijzonderheden die zich voor hebben gedaan bij de goedkeuring van de tarieven, de goedkeuring van de begroting en de goedkeuring van de jaarrekening voor zover de minister over die bevoegdheden beschikt en de bijzonderheden, indien die er zijn, met betrekking tot (de opbouw van) de vermogenspositie van rechtspersoonlijkheid bezittende ZBO's en RWT's.

Toelichting

 1. Deze bijlage bevat in elk geval een overzicht van alle ZBO’s en RWT’s van het desbetreffende moederdepartement (dus niet alleen begrotingsgefinancierde ZBO’s/RWT’s). Dit betekent dat ook de ZBO’s die niet onder de Kaderwet ZBO vallen een onderdeel van het overzicht uitmaken.

 2. Indien er sprake is van clusters van ZBO’s/RWT’s, dan dient daar waar informatie voorhanden is, aangegeven te worden wat de omvang van de publieke middelen is en of de rechtmatigheid op orde is. Als bij één of meerdere instellingen de rechtmatigheid niet op orde is, dan dient het vakje ‘rechtmatigheid op orde’ niet aangevinkt te worden. In dat geval dient in de uitzonderingsrapportage een toelichting opgenomen te worden. Daar waar het toezichtssysteem anders is geregeld, en die informatie niet gegeven kan worden, dient er in ieder geval uitleg te worden gegeven hoe het systeem is ingericht (bijvoorbeeld APK-keuringsdiensten).

 3. Indien bij inkomsten geen onderscheid gemaakt kan worden tussen opbrengsten uit begrotingen, premies, tarieven en of uit derden, wordt in de tabel (bij 'begroting') het totaalbedrag genoemd. Dit moet dan met één sterretje (*) worden gemarkeerd.

 4. Indien de gegevens in de tabel geen betrekking hebben op het jaar van verantwoording (t-1) maar op het jaar daarvoor (t-2), wordt dit met twee sterretjes (**) gemarkeerd.

 5. In de tabel wordt eerst de informatie over begrotingsgefinancierde ZBO's/RWT's ingevuld en daarna informatie over premie- en tariefgefinancierde ZBO's/RWT's.

 

Specifieke toelichting op de tabel

 • RWT: alleen een kruisje (X) plaatsen als de organisatie een RWT is.

 • ZBO: Alleen een kruisje (X) plaatsen als de organisatie een ZBO is. Hier gaat het ook om ZBO's die niet onder de kaderwet ZBO's vallen.

 • Indien er een overlap tussen RWT’s en ZBO’s is, dan beiden aankruisen.

 • Functie: de belangrijkste wettelijk geregelde taken van de ZBO en RWT in maximaal 100 woorden beschrijven.

 • Begrotingsartikel(en): artikelen noemen op basis waarvan het begrotingsgeld wordt verstrekt.

 • Onderscheid programma apparaat: het doel van het onderscheid tussen programma en apparaat is inzicht te bieden in hoe dit vormgegeven is bij het betreffende ZBO/RWT . Voor begrotingsgefinancierde ZBO/RWT is het verplicht dit onderscheid te maken. Dit is een uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer. Indien ZBO/RWT premie- of tariefgefinancierd is, dan is het nog steeds – in het kader van inzicht - wenselijk dit onderscheid te maken. Indien dit niet mogelijk is (gezien de zelfstandige positie en het departement het niet verplicht heeft gesteld), graag aangeven in een voetnoot.

 
 • Bij programma ZBO/RWT wordt bedoeld de uitgaven voor:

  • een besteding ten behoeve van een beleids- of taakprogramma.

  • een programma-overdracht aan een doelgroep van een beleidsprogramma.

  • een financiële overdracht aan een intermediaire partij die belast is met (een deel van) een beleidsprogramma, ten behoeve van het apparaat.

  • een financiële overdracht aan een intermediaire partij die belast is met (een deel van) een beleidsprogramma, ten behoeve van programma-overdrachten aan een doelgroep van een beleidsprogramma.

   
 
 • Bij definiëring van apparaat ZBO/RWT wordt aangesloten bij de basis verslagleggingseisen (Burgerlijk Wetboek): "het totaal van personele en materiële lasten".

 • Realisatiecijfers: de realisatiecijfers van het afgelopen jaar.

 • Premies/tarieven: inkomsten noemen die uit de premies/tarieven voor de wettelijk geregelde taken afkomstig zijn. Indien in het jaarverslag van een RWT geen onderscheid wordt gemaakt tussen opbrengsten voor de wettelijk geregelde taken en de opbrengsten uit de private activiteiten, dient het totaalbedrag van de opbrengsten te worden genoemd. Als het totaalbedrag wordt ingevuld, wordt dit met één sterretje (*) gemarkeerd. Indien de cijfers uit het betreffende verantwoordingsjaar niet voorhanden zijn (t-1), worden de cijfers uit het jaar daarvoor vermeld (t-2). Dit wordt met twee sterretjes (**) gemarkeerd.

 • Verwijzing (URL-link) naar website RWT/ZBO: link naar de websites van betreffende organisatie.

 • Verwijzing (URL-link) naar toezichtvisies/-arrangementen: link naar de website waarop de toezichtvisies-/arrangementen zijn geplaatst.

 • Het Bestuur of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is: Indien bestuur (met getrouwheidsverklaring) of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is, wordt dit door middel van een vinkje (v) aangegeven. Indien er sprake is van een negatief oordeel over de rechtmatigheid, wordt een kruisje (X) geplaatst. In dat geval wordt in een uitzonderingsrapportage uitgelegd wat de onrechtmatigheid is, wat de redenen hiervan zijn en welke maatregelen er zijn genomen. Indien de cijfers uit het betreffende verantwoordingsjaar niet voorhanden zijn (t-1), worden de cijfers uit het jaar daarvoor vermeld (t-2). Dit wordt met twee sterretjes (**) gemarkeerd. Het departement dient de betekenis van de sterretjes onder de tabel toe te lichten.

 

Specifieke toelichting op de uitzonderingsrapportage

Het is niet de bedoeling om ieder jaar een integraal beeld van het toezicht op ZBO’s en RWT's te schetsen. Alles op orde, is het basisprincipe van deze rapportagevorm. Belangrijke afwijkingen dienen te worden gerapporteerd. Daarbij wordt tevens aangegeven wat de aanpak is. In het algemeen gaat het hierbij om bijzonderheden die naar voren zijn gekomen uit de rapportages van toezichthoudende diensten. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Daarnaast kunnen er bijzonderheden zijn die voortvloeien uit de specifieke taken van de RWT’s. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegankelijkheid daarvan, de te leveren prestaties etc. Hier geldt hetgeen in de wet- en regelgeving is bepaald voor de relatie tussen de verantwoordelijke minister en de RWT. Dit is over het algemeen uitgewerkt in de departementale toezichtvisie en de toezichtarrangementen. Substantiële stijgingen en dalingen in de omvang van het vermogen dienen hier ook te worden toegelicht.