Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

3.33 - Jaarverantwoording van het baten-lastenagentschap .............per 31 december 20.......

Model:

Staat van baten en lasten van de baten-lastenagentschap…(Bijdragen x € 1.000)
Omschrijving (1) Vastgestelde
begroting
(2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil
realisatie en
vastgestelde begroting
(4) Realisatie t-1
Baten        
Omzet moederdepartement        
Omzet overige departementen        
Omzet derden        
Rentebaten        
Vrijval voorzieningen        
Bijzondere baten        
Totaal baten        
         
Lasten        
Apparaatskosten        
- Personele kosten        
Waarvan eigen personeel        
Waarvan inhuur externen        
Waarvan overige personele kosten        
- Materiële kosten        
Waarvan apparaat ICT        
Waarvan bijdrage aan SSO's        
Waarvan overige materiële kosten        
Rentelasten        
Afschrijvingskosten        
- Materieel        
Waarvan apparaat ICT        
- Immaterieel        
Overige lasten        
- Dotaties voorzieningen        
- Bijzondere lasten        
Totaal lasten        
Saldo van baten en lasten        
         
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

 1. Er wordt gestreefd naar een zo kort en bondig mogelijke beschrijving. Voor het totale aantal pagina’s per agentschap geldt een indicatieve norm van 5 bladzijden met een maximum van 10. Het betreft hier een uitgangspunt waar met instemming van het Ministerie van Financien kan worden afgeweken.

 2. Analyse van alle verschillen tussen begroting en realisatie, groter dan 10% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. 

 3. De omzet verdeeld naar productgroepen, en indien mogelijk een PxQ-onderbouwing (prijs maal hoeveelheid).

 4. Een specificatie en toelichting van alle bijzondere baten en lasten.

 5. Ingeval een negatief resultaat is gerealiseerd: de wijze waarop dit verlies wordt gedekt en welke maatregelen worden genomen om toekomstige verliezen te voorkomen.

 

NB: Bijzondere baten/lasten vloeien voort uit de normale bedrijfsuitoefening, maar op grond van aard of omvang of het incidentele karakter worden deze apart gepresenteerd binnen het resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening (bijvoorbeeld een reorganisatie). Buitengewone baten en lasten (baten en lasten niet voortvloeiend uit de normale bedrijfsuitoefening) komen zelden voor en zijn daarom niet in het standaardmodel opgenomen. 

Balans per 31 december 20.. (bedragen x € 1.000)
Balans t Balans t-1
Activa    
Immateriële vaste activa    
Materiële vaste activa    
- Grond en gebouwen    
- Installaties en inventarissen    
- Overige materiële vaste activa    
Vlottende activa    
-Voorraden en onderhanden projecten    
-Debiteuren    
-Overige vorderingen en overlopende activa    
-Liquide middelen    
Totaal activa:    
     
Passiva    
Eigen Vermogen    
- Exploitatiereserve    
- Onverdeeld resultaat    
Voorzieningen    
Langlopende schulden    
-Leningen bij het MvF    
Kortlopende schulden    
- Crediteuren    
- Overige verplichtingen en overlopende passiva    
Totaal passiva    

Toelichting

 1. Verloop en stand van de voorzieningen; de dotaties en onttrekkingen per voorziening worden uitgesplitst.

 2. De ontwikkeling van het eigen vermogen in relatie tot het plafond van 5% van de gemiddelde omzet in de afgelopen drie jaar.

 3. Bij de posten Debiteuren, Nog te ontvangen, Liquide Middelen, Crediteuren en Nog te betalen moet worden aangegeven welk deel van de stand per 31-12 vorderingen/schulden betreft tussen:

  1. het agentschap en het moederdepartement;

  2. het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen);

  3. het agentschap en derden (buiten het Rijk).

   
 
  Kasstroomoverzicht over 20.. (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting (2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil
realisatie en
vastgestelde begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20.. + stand depositorekeningen       
  Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)      
  Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)      
2. Totaal operationele kasstroom      
  Totaal investeringen (-/-)      
  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)      
3. Totaal investeringskasstroom      
  Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)      
  Eenmalige storting door het moederdepartement (+)      
  Aflossingen op leningen (-/-)      
  Beroep op leenfaciliteit (+)      
4. Totaal financieringskasstroom      
5. Rekening-courant RHB 31 december 20.. + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen €.      
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

 1. Verschillen tussen begroting en realisatie groter dan 10% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting worden toegelicht.

 2. Er wordt vermeld in welke soorten (im)materiële vaste activa is geïnvesteerd.

 3. Indien het agentschap in de jaarrekening het kasstroomoverzicht presenteert op basis van de indirecte methode, zoals opgenomen in RJ 360, dan wordt in de toelichting op het kasstroomoverzicht in de jaarrekening de uitsplitsing van de operationele kasstroom toegelicht, namelijk de uitsplitsing naar de ontvangsten en de uitgaven die tezamen deze operationele kasstroom vormen.  

 4. Indien de uitsplitsing van de operationele kasstroom naar ontvangsten en uitgaven nog niet is opgenomen in de vastgestelde begroting, dan kan volstaan worden in kolom 1 “Vastgestelde begroting” en kolom 3 “Verschil realisatie en vastgestelde begroting” met vermelding van alleen het totaal van de operationele kasstroom. Per begroting 2018 is de uitsplitsing van de operationele kasstroom in de begroting verplicht; waarbij eerdere toepassing wordt aanbevolen. De uitsplitsing in kolom 2 “Realisatie” is verplicht en wordt reeds ingevuld in het jaarverslag over 2016. Bij de verantwoording over 2016 wordt de operationele kasstroom uitgesplitst in ontvangsten en uitgaven in kolom 2. Daar deze uitsplitsing nog niet is opgenomen in de begroting 2016 kan in de verantwoording over 2016 worden volstaan met invullen van het totaal operationele kasstroom in kolom 1.

 
Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 20..
Omschrijving generiek deel Realisatie Vastgestelde
begroting
                                                                     t-3 t-2 t-1 t t
Kostprijzen per product (groep)          
Tarieven/uur          
Omzet per produktgroep (PxQ)          
FTE-totaal (excl. externe inhuur)          
Saldo van baten en lasten (%)             
Kwaliteitsindicator 1          
Kwaliteitsindicator 2          
Omschrijving Specifiek Deel          
Inspectie Diensten          
Kostprijs/product:          
Inspectie          
Vergunningverlening          
Monsterafname          
Advies          
           
Kwaliteit Handhaving:          
Beschikbaarheid          
Klachten          
Gegrond verklaarde klachten(%)          
           
ICT Diensten          
Gewogen KP Beheer          
Gewogen KP Ontwikkeling          
Kwaliteitsindicatoren:          
Beschikbaarheid          
Betrouwbaarheid          
Klanttevredenheid          
           
Subsidie Diensten          
Uitvoeringskosten/aanvraag          
Regeling X          
Regeling Y          
Toegewezen bezwaarschriften (%)          
Behandeltijden (in dagen)          
Doorlooptijden (in dagen)          
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 20..

<aanvulling basismodel per baten-lastenagentschap>

Bij indexering wordt gecorrigeerd conform de reguliere jaarlijkse loon- en prijstabellen.

De richtlijn bestaat uit een generiek deel en een specifiek deel. Afhankelijk van het type agentschap bestaat de invulling van de doelmatigheidsparagraaf uiteindelijk uit een combinatie van generieke en specifieke doelmatigheidsindicatoren.

Het generieke deel bevat de meest betekenisvolle doelmatigheidsindicatoren in meerjarig perspectief, en is voor alle agentschappen van toepassing. In het generieke deel zijn de volgende indicatoren opgenomen:

 • De (gemiddeld gewogen) kostprijs per produkt danwel produktgroep, waarbij er (in samenspraak met de departementale FEZ) gezocht dient te worden naar het juiste aggregatie-niveau. Het dient te gaan om een beperkt aantal betekenisvolle kostprijzen die bepalend zijn voor het grootste deel van de omzet;

 • Het (gemiddeld gewogen) tarief per uur. Er wordt in principe gerapporteerd op basis van indices, maar er mag ook gerapporteerd worden op basis van reële tarieven, zodat er zicht wordt geboden op de reële tarief-ontwikkeling;

 • De totale omzet per produkt(groep)

 • Het totaal aantal fte werkzaam bij de agentschappen ultimo het jaar, exclusief externe inhuur;

 • het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten.

 

Ieder agentschap dient in het generieke deel van de tabel ten minste 2 kwaliteitsindicatoren op te nemen. De minimaal twee te kiezen indicatoren dienen bij voorkeur ontleend te zijn aan bestaande prestatie-afspraken tussen eigenaar, opdrachtgevers, en klanten. Voorbeelden van kwaliteitsindicatoren zijn: klanttevredenheid, doorlooptijd, behandeltijden, percentage toegewezen bezwaarschriften, beschikbaarheid/bereikbaarheid organisatie, etc.

Het specifieke deel in de tabel is bestemd voor die agentschap die tot een bepaald subtype gerekend kunnen worden. Het bevat doelmatigheidsindicatoren die gerelateerd zijn aan de specifieke bedrijfsprocessen van de organisatie.

Voor Inspectiediensten (nVWA en ILT) is er sprake van standaardisatie. Deze diensten nemen als kostprijs het (gemiddeld gewogen uur)tarief per produkt op. Voorbeelden van produkten van inspectie-diensten zijn: inspecties, vergunningverlening, monsterafname, en advies.

Voor de categorie ICT-diensten (BPR, IVENT, GDI, P-Direkt) is eveneens een standaardisatie gemaakt van de doelmatigheidsindicatoren. Deze diensten nemen een (gewogen gemiddelde) kostprijs voor beheertaken op. Als te onderscheiden beheertaken worden genoemd: werkplek-, infrastructuur-, en applicatiebeheer. Indien van toepassing neemt een ICT-dienst ook een (gewogen gemiddelde) kostprijs/uurtarief op voor ontwikkeltaken.

Voor subsidiediensten (RVO.nl, AgenstschapSZW, Dienst Uitvoering Onderwijs) is een standaardisatie gemaakt. Deze diensten vullen in plaats van de kostprijs per produkt, de uitvoeringskosten per behandelde aanvraag in. Het betreft hier het gewogen gemiddelde van de uitvoeringskosten bezien over alle subsidie regelingen.

Verklarende variabelen: Een getal op zich krijgt pas meerwaarde en diepgang als het in perspectief wordt geplaatst. Daarom is een goede toelichting op de doelmatigheidsindicatoren van het grootste belang. In de toelichting wordt gebruik gemaakt van zogenoemde verklarende variabelen voor zover relevant. Het gaat hier om de voor de agentschappen meest betekenisvolle variabelen. Aangegeven wordt waarom deze variabelen het meest inzicht geven in de doelmatigheid van de dienst. Naar keuze van de dienst kunnen deze getallen absoluut of geïndexeerd worden opgenomen.

Voorbeelden van verklarende variabelen zijn: percentage overhead, verhouding tussen direkt en indirekte kosten, declarabiliteit, percentage externe inhuur, ziekteverzuim, wijzigingen in het ‘produktie-proces’ bijvoorbeeld als gevolg van toenemende complexiteit van regelgeving; wijzigingen als gevolg van een toe- of afname van de vraag naar produkten of diensten; aantal locaties per organisatie-eenheid, nieuwe wetgeving, personeelsopbouw, etc.