Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

3.23a - Niet-beleidsartikel Algemeen

Model:

Algemeen: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000).
  Realisatie Vastgestelde
begroting
Verschil
t-4 t-3 t-2 t-1 t t t
Verplichtingen               
Uitgaven               
Programma-uitgaven              
Financieel instrument yyy              
Ontvangsten               

Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. Op het niet-beleidsartikel Algemeen worden de departementsbrede programma-uitgaven geboekt die niet zinvol kunnen toegerekend aan een beleidsartikel.

  2. De departementsbrede programma-uitgaven worden conform de bepalingen voor een beleidsartikel toegelicht.

  3. De programma-uitgaven op de niet-beleidsartikelen worden toegelicht met doelmatigheidsgegevens, Als dan niet mogelijk of zinvol is, vindt toelichting met volume- en prijsgegevens plaats.

  4. In de toelichting op de financiële instrumenten wordt op bondige wijze ingegaan op verschillen (de mutaties) tussen de budgettaire raming en de realisatie in het verslagjaar, zie hiervoor model 3.22e, punt 1.

  5. Zie voor het onderscheid tussen financiële verantwoordingsinformatie en niet-financiële verantwoordingsinformatie de Begrippenlijst.