Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

3.00 - Inhoudsopgave departementaal jaarverslag

Model:

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave jaarverslag met modelverwijzing
Omschrijving Model
  Titelblad -
  Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten zie model 3.02
  Inhoudsopgave zie model 3.00
A.  Algemeen   
 1. Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening zie model 3.10
 2. Leeswijzer zie model 3.11
B.  Beleidsverslag   
 3. Beleidsprioriteiten zie model 3.21, 3.21a, 3.21b
 4. Beleidsartikelen zie model 3.22, 3.22f
  - Art. nr. Titel beleidsartikel 1  
 5. Niet-beleidsartikelen  
  Art. nr. Algemeen zie model 3.23a
  Art. nr. Apparaat kerndepartement zie model 3.23b
  Art. nr. Evt. overig (apparaats)niet-beleidsartikel  
  Art. nr. Geheim zie model 3.23c
  Art. nr. Nog onverdeeld zie model 3.23d
 6. Bedrijfsvoeringsparagraaf zie model 3.24
C.  Jaarrekening   
7. Departementale verantwoordingsstaat zie model 3.30a
8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen zie model 3.32
 9. Jaarverantwoording agentschap per 31 december 20.. zie model 3.33
 10. Saldibalans zie model 3.31
11. WNT-verantwoording 20xx Ministerie ... zie model 3.70
D.  Bijlagen   
  Bijlage 1: Toezichtsrelaties en Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak zie model 3.40
  Bijlage 2: Afgerond evaluatie en overig onderzoek zie model 3.45
  Bijlage 3: Inhuur Externen  zie model 3.60
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

Indien het jaarverslag van een Begrotingsfonds als bijlage bij het departementale jaarverslag van een ministerie is gevoegd, heeft dit jaarverslag een gelijke opbouw als in dit model is weergegeven met uitzondering van het onderdeel dechargeverlening.

Voor de jaarverslagen van de programmaministers geldt dat enkele onderdelen uit het model vervallen of aangepast worden. Dit geldt voor de onderdelen:

  • Apparaat Kerndepartement

  • Bedrijfsvoeringparagraaf

  • Verantwoordingsstaat

  • Topinkomens

  • Inhuur van externen

  • In de toelichting is bij de diverse modellen aangegeven om welke aanpassingen het gaat.

 

Voor de bijlagen 'Sociale fondsen SZW', 'Koopkracht' van SZW en 'Financieel Beeld Zorg' van VWS geldt dat deze voorafgaand aan de generieke bijlagen worden opgenomen.