Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Verantwoording

 1. 3.00

  Inhoudsopgave departementaal jaarverslag

  Model: Inhoudsopgave Inhoudsopgave jaarverslag met modelverwijzing Omschrijving Model Titelblad - Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten zie Inhoudsopgave zie A.   Algemeen    1. Aanbieding van het ...

 2. 3.01

  Inhoudsopgave jaarverslag begrotingsfonds

  Model: Inhoudsopgave Inhoudsopgave jaarverslag begrotingsfonds met modelverwijzing Omschrijving Model   Titelblad -   Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten zie   Inhoudsopgave zie A. Algemeen     Aa...

 3. 3.02

  Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen

  Model: staafdiagram. Er komen minimaal 2 modellen: Gerealiseerde uitgaven van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen, waarbij het totaalbedrag wordt vermeld. Ge...

 4. 3.10

  Aanbieding en verzoek dechargeverlening

  In dit onderdeel wordt het jaarverslag aangeboden aan de Staten-Generaal en wordt het verzoek tot dechargeverlening gedaan. Dit verzoek wordt gericht aan de Voorzitters van de beide Kamers der Staten-...

 5. 3.11

  Leeswijzer jaarverslag

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. De leeswijzer volgt de opbouw van het jaarverslag. Indien van toepassing wordt in de leeswijzer ingegaan op het onderscheid tussen beg...

 6. 3.21

  Beleidsprioriteiten (beleidsverslag)

  Model: Voor het onderdeel beleidsprioriteiten is geen model voorgeschreven. Beleidsprioriteiten uit de departementale begroting komen herkenbaar terug in het departementale jaarverslag. Nieuwe beleid...

 7. 3.21a

  Realisatie beleidsdoorlichtingen

  Model: Realisatie beleidsdoorlichtingen Artikel Naam artikel t-6 t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t Geheel artikel? (Nummer artikel) (Naam artikel en eventueel artikelonderdeel) (ja/nee) Voor het meest recente ove...

 8. 3.21b

  Overzicht van risicoregelingen

  Model: Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Uitstaande garanties t-1 Verleend t Vervallen t Uitstaande garanties t Garantieplafond Totaal plafond Totaalstand r...

 9. 3.22

  Beleidsartikel jaarverslag

  Model: Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen: Opbouw beleidsartikel Model A. Algemene doelstelling Zie B. Rol en verantwoordelijkheid Zie C. Beleidsconclusies Zie D. Tabel Budge...

 10. 3.22a

  Algemene doelstelling beleidsartikel

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. De algemene doelstelling wordt overgenomen conform de begroting.  

 11. 3.22b

  Rol en verantwoordelijkheid

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. De omschrijving van de rol en verantwoordelijkheid sluit aan bij de teksten uit de begroting. In principe wordt hier dus dezelfde tekst...

 12. 3.22c

  Beleidsconclusies

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. Het beleidsartikel bevat een paragraaf beleidsconclusies waarin een oordeel wordt gegeven over de uitvoering van het beleid in het afge...

 13. 3.22d

  Budgettaire gevolgen van beleid

  Model: Tabel X.X Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)   Realisatie V astgestelde begroting Verschil   t-4 t-3 t-2 t-1 t t t Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen   ...

 14. 3.22e

  Toelichting op de financiële instrumenten

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. In de toelichting op de financiële instrumenten wordt op bondige wijze ingegaan op verschillen (de mutaties) tussen de budgettaire rami...

 15. 3.22f

  Beleidsartikel Grote Uitvoerende Dienst

  Model: Opbouw verplichtingen, ontvangsten en uitgaven van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000)   t-4 t-3 t-2 t-1 Realisatie t V astgestelde begroting t Versc...

 16. 3.23a

  Niet-beleidsartikel Algemeen

  Model: Algemeen: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000).   Realisatie V astgestelde begroting Verschil t-4 t-3...

 17. 3.23b

  Niet-beleidsartikel Apparaat Kerndepartement

  Model: Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie en de agentschappen, met uitzondering van «grote uitvoeringsorganisatie». A. Apparaatsuitgaven Kernd...

 18. 3.23c

  Niet-beleidsartikel Geheim

  Model: Geheim: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000).   Realisatie V astgestelde begroting Verschil   t-4 t-3...

 19. 3.23d

  Niet-beleidsartikel Nog onverdeeld

  Model: Nominaal en onvoorzien: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000).   Realisatie V astgestelde begroting Ve...

 20. 3.24

  Bedrijfsvoeringsparagraaf

  Model: Paragraaf 1 - uitzonderingsrapportage voor de volgende vier verplichte onderdelen : Rechtmatigheid artikel / post saldibalans / agentschap x «tekst invoegen» artikel / post saldibalans / agent...

 21. 3.30a

  Departementale verantwoordingsstaat

  Model: Departementale verantwoordingsstaat 20.. van het Ministerie van ... (..) (bedragen x € 1.000) (1) (2) ( 3) = (2) - (1) Art. Omschrijving V astgestelde begroting Realisatie Verschil realisatie ...

 22. 3.30b

  Verantwoordingsstaat begrotingsfonds

  Model: Verantwoordingsstaat 20.. van het begrotingsfonds .....(..) (Bedragen x € 1.000)   Art. nr. Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) realisatie (3) Verschil realisatie en vastgestelde begrot...

 23. 3.31

  Saldibalans per 31 december

  Model: Saldibalans per 31 december 20.. van het Ministerie van ... (..) (Bedragen x € 1.000) Activa Passiva 31-12-t 31-12-(t-1) 31-12-t 31-12-(t-1) Intra-comptabele posten 1) Uitgaven ten laste van de...

 24. 3.32

  Samenvattende verantwoordingsstaat baten-lastenagentschap

  Model (alleen indien de reguliere rapporteringstolerantie wordt gehanteerd): Samenvattende verantwoordingsstaat 20..  inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van ... (..) (bijdragen x € 1.000...

 25. 3.32a

  Samenvattende verantwoordingsstaat verplichtingen-kasagentschap

  Model: Samenvattende verantwoordingsstaat 20.. inzake verplichtingen-kasagentschap van het Ministerie van ... (..) (bijdragen x € 1.000) Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) Realisatie (3)=(2)...

 26. 3.33

  Jaarverantwoording van het baten-lastenagentschap .............per 31 december 20.......

  Model: Staat van baten en lasten van de baten-lastenagentschap…(Bijdragen x € 1.000) Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begrotin...

 27. 3.33a

  Jaarverantwoording van het verplichtingen-kasagentschap .............per 31 december 20.......

  Verantwoordingsstaat verplichtingen-kasagentschap ..................... Over het jaar 20.. Bedragen x € 1.000   Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil realisatie ...

 28. 3.33b

  Begrotingsreserves

  Begrotingsreserve < naam> 1. Een korte uiteenzetting over de reden/noodzaak/doel van de begrotingsreserve, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de redenen waarom niet voor een van de alternati...

 29. 3.40

  Toezichtrelaties en Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak 

  Bijlage ZBO's/RWT's De bijlage inzake toezichtrelaties bevat informatie over het toezicht op de zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en de rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's), bedoeld in de...

 30. 3.45

  Bijlage afgerond evaluatie- en overig onderzoek

  Model: Evaluatie- en overig onderzoek Artikel [artikelnumm er] - [naam artikel] Artikelnumm er Titel/onderwerp Jaar van af ronding 1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van belei...

 31. 3.50

  Begrotingswetsvoorstel Slotwet

  Model: Begrotingswetsvoorstel suppletoire begroting, samenhangende met de Slotwet Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van ………………………….. (...) voor het jaar 20.. (Slotwet) VOORSTEL VA...

 32. 3.51

  Departementale begrotingsstaat

  Model:   Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van ..... (..) voor het jaar 20.. (Slotwet) (bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving   (1)   Vastgestelde begroting   (2)   Mutaties 1e ...

 33. 3.52

  Begrotingsstaat agentschap

  Model: Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ..........van het Ministerie van ………….....(..) voor het jaar 20.. (Slotwet) Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) Mutaties (+ of -)...

 34. 3.53

  Begrotingsstaat begrotingsfonds

  Model: Wijziging van de begrotingsstaten van het ………….....fonds (..) voor het jaar 20.. (Slotwet) (Bedragen x € 1.000) Art. Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) Mutaties 1 e suppletoire begr...

 35. 3.54

  Memorie van toelichting

  Model: Memorie van toelichting (Slotwet) MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijks...

 36. 3.60

  Bijlage inhuur externen

  Bijlage inhuur externen Model: Ministerie van ... Verslagjaar 20.. (Bedragen x € 1.000) Programma- en apparaatskosten 1. Interim-management 2. Organisatie- en Formatieadvies 3. Beleidsadvies 4. Com...

 37. 3.70

  WNT-verantwoording 2017 - ministerie van X 

  Model: De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naam...

 38. 3.90

  Voorstel van indemniteitswet

  Model: Vaststelling van een indemniteitswet met betrekking tot de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van ................ (..)  voor het jaar … VOORSTEL VAN WET Wij Willem-...