Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

2.29a - Overzicht ontvangsten en uitgaven verplichtingen-kasagentschap

Model:

Overzicht van ontvangsten en uitgaven: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de tweede suppletoire begroting

Verplichtingen-kasagentschap …………… Suppletoire begroting 20.. (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving (1)
Vastgestelde
begroting
(2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting
(3)
Mutaties
2e suppletoire
begroting
(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd
Ontvangsten        
Ontvangsten moederdepartement        
Ontvangsten overige departementen        
Ontvangsten derden        
Rente ontvangsten        
Vrijval voorzieningen        
Bijzondere ontvangsten        
Totaal ontvangsten        
         
Uitgaven        
Personele uitgaven        
- Waarvan eigen personeel        
- Waarvan inhuur externen        
- Waarvan overige personele uitgaven        
Materiële uitgaven        
- Waarvan apparaat ICT        
- Waarvan bijdrage aan SSO’s        
- Waarvan overige materiële uitgaven        
Bijzondere uitgaven        
Totaal uitgaven        
         
Totaal verplichtingen        
         
Saldo van ontvangsten en uitgaven        
Open tabel in nieuwe pagina

 

Toelichting

  1. Dit model wordt ingevuld bij cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de 1e suppletoire begroting.