Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

2.29 - Exploitatie- en kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap

Model:

Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de tweede suppletoire begroting

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap …………… Suppletoire begroting 20.. (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
Omschrijving (1)
Vastgestelde
begroting
(2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting
(3)
Mutaties
2e suppletoire
begroting
(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd
Baten        
Omzet moederdepartement        
Omzet overige departementen        
Omzet derden        
Rentebaten        
Vrijval voorzieningen        
Bijzondere baten        
Totaal baten        
         
Lasten        
Apparaatskosten        
- Personele kosten        
Waarvan eigen personeel        
Waarvan inhuur externen        
Waarvan overige personele kosten        
- Materiële kosten        
Waarvan apparaat ICT        
Waarvan bijdrage aan SSO's        
Waarvan overige materiële kosten        
Rentelasten        
Afschrijvingskosten        
- Materieel        
Waarvan apparaat ICT        
- Immaterieel        
Overige lasten        
- Dotaties voorzieningen        
- Bijzondere lasten        
Totaal lasten        
         
Saldo van baten en lasten        
Open tabel in nieuwe pagina
Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving (1)
Vastgestelde
begrotin
g
(2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting
(3)
Mutaties
2e suppletoire
begroting
(4)=(1)+(2)+(3)
Totaal geraamd
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20..        
  Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)        
  Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)        
2. Totaal operationele kasstroom        
  Totaal investeringen (-/-)        
  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)        
3. Totaal investeringkasstroom        
  Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)        
  Eenmalige storting door het moederdepartement (+)        
  Aflossingen op leningen (-/-)        
  Beroep op leenfaciliteit (+)        
4. Totaal financieringskasstroom        
5. Rekening-courant RHB 31 december 20.. (=1+2+3+4)        
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

 1. Exploitatieoverzicht geeft inzicht in de opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting tot en met de stand van de Najaarsnota.

 2. Let op: bij regel 5 is de maximale roodstand 0,5 miljoen euro.

 3. Kasstroomoverzicht: de uitsplitsing van de totale operationele kasstroom naar ontvangsten en uitgaven is verplicht per begroting 2017. Eerdere toepassing wordt aanbevolen. Indien de uitsplitsing nog niet blijkt uit de begroting uit eerdere jaren, dan kan volstaan worden in de betreffende kolom met vermelding van alleen het totaal van de operationele kasstroom.

 4. Dit model wordt ingevuld bij cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de 1e suppletoire begroting.

 5. Daarbij geldt dat:

  • de cumulatieve mutaties worden bezien op het totaal aan baten of lasten van een agentschap (dus niet op een individueel item als bijvoorbeeld omzet moederdepartement of omzet derden);

  • de cumulatieve mutaties worden bezien ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting;

  • dit model niet ingevuld hoeft te worden, indien de mutaties bij 2e suppletoire per saldo 0 zijn. Het saldo is per categorie (baten of lasten).

   
 

Voorbeeld: bij 1e suppletoire is sprake van een overschrijding van 2% die absoluut minder is dan € 20 miljoen. Deze mutatie hoeft niet te worden toegelicht. Indien zich bij 2e suppletoire een overschrijding voordoet van 4%, dan moeten beide overschrijdingen worden gemeld bij de 2e suppletoire. Hoewel de twee afzonderlijke mutaties kleiner zijn dan 5%, is sprake van een cumulatieve overschrijding van de oorspronkelijk vastgestelde begroting met 6%.

Voorbeeld: in het geval er bij 2e suppletoire - binnen het totaal aan baten - een mutatie van + € 25 miljoen (bijvoorbeeld omzet moederdepartement) en een mutatie van - € 25 miljoen (bijvoorbeeld omzet derden) hebben voorgedaan, dan wordt dit model niet toegelicht. Immers, per saldo bedragen de cumulatieve mutaties 0 en is het totaal aan baten niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.