Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

2.25 - Budgettaire gevolgen van beleid

Model:

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel X (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting
Stand
1e suppletoire
begroting (2)
Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
Stand
2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)
Mutaties
Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire
begroting
Verplichtingen          
Waarvan garantieverplichtingen          
           
Uitgaven          
Waarvan juridisch verplicht (percentage)   %     %
           
Subsidies(-regelingen)          
-          
Leningen          
-          
-          
Garanties          
-          
-          
Bekostiging          
-          
-          
Inkomensoverdrachten          
-          
-          
Opdrachten          
-          
-          
Bijdragen aan agentschappen          
-          
-          
Bijdragen aan ZBO's/RWT's          
-          
-          
Bijdragen aan medeoverheden          
-          
-          
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties          
-          
-          
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken          
-          
-          
Bijdragen aan sociale fondsen          
-          
-          
Ontvangsten          
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

 1. De tabel "budgettaire gevolgen van beleid" moet in ieder geval de wijzigingen uit model 2.28 bevatten.

 2. De suppletoire begrotingswetsvoorstellen hebben (conform de motie van Walsem Kamerstukken II, 26.573, nr. 55) in de artikelsgewijze toelichting eenzelfde structuur als de ’budgettaire gevolgen van beleid’ tabel van de ontwerpbegroting.

 3. De mutaties 2e suppletoire begroting worden uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota/ontwerpbegroting t+1 zijn gemeld en overige mutaties 2e suppletoire begroting.

 4. De verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenbedragen worden gegeven voor het lopende begrotingsjaar t.

 5. Verplichtingen en garantieverplichtingen: in deze tabel wordt het totaal volume van alle uitstaande garanties gerapporteerd. Indien op een beleidsartikel zowel sprake is van “gewone” verplichtingen als garantieverplichtingen worden de garantieverplichtingen apart in de tabel Budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerd. NB: gewone verplichtingen komen in het algemeen voor 100% tot betaling; garantieverplichtingen komen slechts tot betaling onder vooraf bepaalde voorwaarden).

 6. Juridisch verplichte uitgaven: van de ramingen van de uitgaven wordt vermeld – in percentages – welk deel daarvan juridisch is verplicht. Als peildatum voor de omvang van de juridische verplichtingen op jaarbasis wordt de sluitingsdatum van IBOS voor de Najaarsnota van het begrotingsjaar (t) genomen.

 7. Amendementen hebben in beginsel betrekking op het begrotingsjaar. Soms kunnen amendementen een meerjarige werking hebben. Meerjarige begrotingsamendementen met een deugdelijke dekking worden zowel in het betrokken jaar als de jaren daarna in de (suppletoire) begrotingen, slotwetten en in de jaarverslagen meerjarig verwerkt. De verantwoordelijke minister kan hiervan slechts afwijken ingeval van ernstige bezwaren. In dat geval informeert de betrokken minister conform artikel 2.3, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 de Tweede Kamer afzonderlijk hierover. Zwaarwegende redenen kunnen betrekking hebben op het ontbreken van een deugdelijke dekking, het ontbreken van een meerjarige dekking of de technische onuitvoerbaarheid van het amendement. In een dergelijk geval worden de financiële gevolgen van amendementen die een meerjarige werking hebben alleen in de begrotingsstaat van het lopend jaar in de suppletoire begrotingen, slotwetten en in de jaarverslagen verwerkt. Deze procedure geldt ook wanneer een amendement alleen een eenmalige verwerking in de begroting beoogd. Uit de toelichting bij dit model moet blijken of het amendement meerjarig of incidenteel wordt verwerkt. 1).

 8. De budgettaire gevolgen worden in de tabellen cijfermatig gepresenteerd en in aansluiting op de tabel toegelicht. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten per beleidsartikel (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Daarbij wordt de aard en de oorzaak per mutatie afzonderlijk toegelicht, waarbij zoveel mogelijk met PxQ gegevens wordt onderbouwd. Let op: de ondergrens van < 1 miljoen euro geldt niet voor subsidies die < 1 miljoen euro en waarbij de begrotingswet -als wettelijke grondslag voor het betreffend subsidiebedrag gaat gelden op basis van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c, van de Awb. In die gevallen worden de afzonderlijke subsidiebedragen in de toelichting van het betreffend begrotingsartikel en optioneel in de tabel vermeld.

 
Omvang begrotingsartikel 
(stand ontwerpbegroting) 
in € miljoen
Beleidsmatige mutaties 
(ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)
< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 < 1000 5 10
=> 1000 10 20
Open tabel in nieuwe pagina
 1. 1)

  N.a.v. amendement Vermue tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016, 34426, nr. 12