Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

2.18 - Exploitatie- en kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap

Model:

Baten-lastenagentschap …………………….Suppletoire begroting 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Omschrijving (1)
Vastgestelde begroting
(2)
Mutaties
1e suppletoire begroting
(3)=(1)+(2)
Totaal geraamd
Baten      
Omzet moederdepartement      
Omzet overige departementen      
Omzet derden      
Rentebaten      
Vrijval voorzieningen      
Bijzondere baten      
Totaal baten      
       
Lasten      
Apparaatskosten      
- Personele kosten      
- Waarvan eigen personeel      
- Waarvan inhuur externen      
- Waarvan overige personele kosten      
Materiële kosten      
- Waarvan apparaat ICT      
- Waarvan Bijdrage aan SSO's      
- Waarvan overige materiële kosten      
Rentelasten      
Afschrijvingskosten      
- Materieel      
- Waarvan apparaat ICT      
- Immaterieel      
Overige lasten      
- Dotaties voorzieningen      
- Bijzondere lasten      
Totaal lasten      
       
Saldo van baten en lasten      
Open tabel in nieuwe pagina
Suppletoire begroting 20.. (eerste suppletoire begroting), Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving (1)
Vastgestelde begroting
(2)
Mutaties 1e suppletoire
begroting
(3)=(1)+(2)
Stand
1e suppletoire begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20..      
  Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)      
  Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)      
2. Totaal operationele kasstroom      
  Totaal investeringen (-/-)      
  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)      
3. Totaal investeringkasstroom      
  Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)      
  Eenmalige storting door het moederdepartement (+)      
  Aflossingen op leningen (-/-)      
  Beroep op leenfaciliteit (+)      
4. Totaal financieringskasstroom      
5. Rekening-courant RHB 31 december 20.. (=1+2+3+4)      
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

 1. Exploitatieoverzicht: opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota.

 2. De posten in de kolom Omschrijving van het exploitatieoverzicht komen overeen met de posten van de overeenkomstige tabel in de ontwerpbegroting.

 3. Kasstroomoverzicht: de uitsplitsing van de totale operationele kasstroom naar ontvangsten en uitgaven is verplicht per begroting 2017. Eerdere toepassing wordt aanbevolen. Indien de uitsplitsing nog niet blijkt uit de begroting uit eerdere jaren, dan kan volstaan worden in de betreffende kolom met vermelding van alleen het totaal van de operationele kasstroom.

 4. Dit model wordt ingevuld bij cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 % van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 mln. ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

 5. Daarbij geldt dat:

  • de cumulatieve mutaties bezien worden op het totaal aan baten of lasten van een agentschap (dus niet op een individueel item als bijvoorbeeld omzet moederdepartement of omzet derden);

  • de cumulatieve mutaties bezien worden ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting;

  • dit model niet ingevuld hoeft te worden, indien de mutaties bij 1e suppletoire per saldo 0 zijn. Het saldo is per categorie (baten of lasten).

   
 

Voorbeeld: bij 1e suppletoire is sprake van een overschrijding van 2% die absoluut minder is dan € 20 miljoen. Deze mutatie hoeft niet te worden toegelicht. Indien zich bij 2e suppletoire een overschrijding voordoet van 4%, dan moeten beide overschrijdingen worden gemeld bij de 2e suppletoire. Hoewel de twee afzonderlijke mutaties kleiner zijn dan 5%, is sprake van een cumulatieve overschrijding van de oorspronkelijk vastgestelde begroting met 6%.

Voorbeeld: in het geval er bij 1e suppletoire - binnen het totaal aan baten - een mutatie van + € 25 mln. (bv. omzet moederdepartement) en een mutatie van - € 25 mln. (bv. omzet derden) hebben voorgedaan, dan hoeft dit model niet te worden toegelicht. Immers, per saldo bedragen de cumulatieve mutaties 0 en is het totaal aan baten niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.