Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

4.52a - Openingsbalans Verplichtingen-kasagentschap

Openingsbalans per 1 januari 20..(bedragen x € 1.000)
    Definitieve openingsbalans Indicatieve openingsbalans
1) Uitgaven ten laste van de begroting    
3) Liquide middelen    
4) Rekening-courant RHB    
5) Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)    
7) Openstaande rechten    
8) Extra-comptabele vorderingen    
9a) Tegenrekening extra-comptabele schulden    
10) Voorschotten    
11a) Tegenrekening openstaande verplichtingen    
12) kasreserve    
  Totaal    
       
2) Ontvangsten ten gunste van de begroting    
       
4a) Rekening-courant RHB    
6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)    
7a) Tegenrekening openstaande rechten    
8a) Tegenrekening extra-comptabele vorderingen    
9) Extra-comptabele schulden    
10a) Tegenrekening voorschotten    
11) Openstaandeverplichtingen    
12a) Tegenrekening kasreserve    
  Totaal    
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

De waarderingsgrondslagen van de definitieve openingsbalans worden toegelicht.

In de toelichting worden de opmerkelijke verschillen (verschillen groter dan 10%) toegelicht tussen de indicatieve en de definitieve openingsbalans. Indien geen indicatieve openingsbalans kan worden opgenomen, worden de opmerkelijke (grote) posten uit de definitieve openingsbalans toegelicht.