Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

4.52 - Openingsbalans baten-lastenagentschap

Openingsbalans per 1 januari 20..
definitieve openingsbalans indicatieve openingsbalans (uit ontwerpbegroting t)
Activa    
Immateriële activa    
Materiële activa    
- grond en gebouwen    
- installaties en inventarissen    
- overige materiële vaste activa    
Voorraden    
Debiteuren    
Nog te ontvangen    
Liquide middelen    
Totaal activa    
     
Passiva    
Eigen vermogen    
- exploitatiereserve    
Leningen bij MvF    
Voorzieningen    
Crediteuren    
Nog te betalen    
Totaal passiva    
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

De waarderingsgrondslagen van de definitieve openingsbalans worden toegelicht.

In de toelichting worden de opmerkelijke verschillen (verschillen groter dan 10%) toegelicht tussen de indicatieve en de definitieve openingsbalans. Indien geen indicatieve openingsbalans kan worden opgenomen, worden de opmerkelijke (grote) posten uit de definitieve openingsbalans toegelicht. Conform de Regeling Agentschappen, artikel 23 vierde lid, kan in de openingsbalans geen onverdeeld resultaat worden opgenomen.