Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Overig

 1. 4.10

  Aanbieding begrotingswetvoorstel aan de afdeling Advisering van de Raad van State

  «geen adressering nodig» Datum:.... Datum van verzending invullen; niet de datum waarop de minister feitelijk ondertekent Betreft:  Aanbieding voorstel van wet tot vaststelling/wijziging van de begr...

 2. 4.20

  Aanbiedingsbrief ontwerp-jaarverslag en ontwerp-slotwet

  Datum: .......... Datum van verzending invullen; niet de datum waarop de minister feitelijk ondertekent Betreft: Aanbieding ontwerp-jaarverslag en ontwerp-slotwet van het Ministerie van …………… (.. ) ...

 3. 4.30

  Model deelverklaringen voor nationale verklaring

  Model: Deelverklaring EU Landbouwfondsen (exclusief de toelichting) Hierbij verklaar ik, vanuit mijn positie en verantwoordelijkheid als Staatssecretaris van Economische Zaken en op basis van de mij...

 4. 4.51

  Nota van wijziging Voorjaarsnota/Najaarsnota/Slotwet

  Model: NOTA VAN WIJZIGING In het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van ..... (...) voor het jaar 20.. (kamerstukken II, ……….....) wordt de departementale begro...

 5. 4.52

  Openingsbalans baten-lastenagentschap

  Openingsbalans per 1 januari 20.. definitieve openingsbalans indicatieve openingsbalans (uit ontwerpbegroting t) Activa Immateriële activa Materiële activa - grond en gebouwen - installaties en invent...

 6. 4.52a

  Openingsbalans Verplichtingen-kasagentschap

  Openingsbalans per 1 januari 20..(bedragen x € 1.000)     Definitieve openingsbalans Indicatieve openingsbalans 1) Uitgaven ten laste van de begroting     3) Liquide middelen     4) Rekening-courant ...

 7. 4.54

  Maandelijkse saldibalans

  Saldibalans ministerie ………… ultimo maand …… 20.. (bedragen in miljoenen euro’s met één cijfer achter de komma. Uitgaven positief en ontvangsten negatief) RHB -code Omschrijving Saldibalans * Uit ander...

 8. 4.55

  Toetsingskader Fiscaleregelingen

  Algemeen Bij voorstellen voor maatregelen op het gebied van fiscale regelingen die vermeld worden op de departementale begrotingen,  wordt gebruik gemaakt van het Toetsingskader Fiscale regelingen. Di...

 9. 4.56

  Eindejaarsmarge

  Eindejaarsmarge (bedragen x € 1.000) Artikel/doelstelling/instrument Aanwending/dekking eindejaarsmarge Artikel / doelstelling / instrument Artikel / doelstelling / instrument Etc. Totaal: In de belei...

 10. 4.60

  Amendement invoeging nieuw artikelonderdeel

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van …… (..) voor het jaar 20.. AMENDEMENT VAN HET LID … Ontvangen ……………… De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotings...

 11. 4.61

  Amendement verschuiving bedragen (nulamendement)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van …… (..) voor het jaar 20.. AMENDEMENT VAN HET LID … Ontvangen ……………… De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotings...

 12. 4.62

  Amendement wijziging bedragen

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van …… (..) voor het jaar 20.. AMENDEMENT VAN HET LID … Ontvangen ……………… De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingss...

 13. 4.70

  Overzicht (im)materiële activa: standen en mutaties

  Overzicht (im)materiële activa: standen en mutaties, van het Ministerie van … (…) bedragen x € 1.000.000 Typen (im)materiële activa   Boekwaarde ultimo (t-1) Investeringen Desinvesteringen Afschri...

 14. 4.80

  Begrotingswetsvoorstel Incidentele suppletoire begrotingswetsvoorstel (ISB)

  Begrotingswetsvoorstel ISB Model: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van………………………… (...) voor het jaar 20.. (Incidentele suppletoire begroting) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander...

 15. 4.81

  Memorie van toelichting Incidentele suppletoire begroting (ISB)

  Memorie van toelichting ISB Model: Memorie van toelichting ISB INHOUDSOPGAVE A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn ...