Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

1.51 - Nota van wijziging op begrotingswetsvoorstel

Model:

NOTA VAN WIJZIGING

A

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van .... (...) voor het jaar 20.. (kamerstukken II, .... / ...., ........) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (Bedragen x € 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van .... (...) voor het jaar 20..
Art. Omschrijving Stand van ontwerpbegroting vóór
Nota van Wijzigingen
Stand van ontwerpbegroting
na Nota van Wijzigingen
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
               
               
               
               
Open tabel in nieuwe pagina

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Indien van toepassing:

B

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van ....(..) voor het jaar .....(kamerstukken II, ......) wordt de begrotingsstaat inzake agentschappen als volgt gewijzigd.

Agentschap Stand van ontwerp-begroting
vóór
Nota van wijzigingen
Stand van ontwerp-begroting
na
Nota van wijzigingen
  Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten
             
             
             
  Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten   Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten  
             
             
             
Open tabel in nieuwe pagina

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

TOELICHTING

Algemeen

(Eventueel)

Onderdeel A

Indien van toepassing:

Onderdeel B

De Minister van ......

(handtekening)

Toelichting

  1. Een nota van wijziging kan staatsrechtelijk alleen betrekking hebben op het wetsgedeelte van het wetsvoorstel. Dat wil zeggen op het wetslichaam en de daarbij behorende begrotingsstaat, maar nooit op de oorspronkelijke memorie van toelichting van het wetsvoorstel. Wijzigingen in de memorie van toelichting van een wetsvoorstel kunnen via een brief, gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, worden uiteengezet.

  2. In de begrotingsstaat worden alleen de artikelen opgenomen waarop wijzigingen hebben plaatsgevonden.

  3. In de begrotingsstaat worden geen totalen opgenomen.

  4. Een nota van wijziging heeft een zelfstandige toelichting. In die toelichting kan worden aangegeven welke wijzigingen in de oorspronkelijke memorie van toelichting worden aangebracht als gevolg van de Nota van wijziging.

  5. De betrokken minister ondertekent de toelichting van de nota van wijziging. Dit betekent dat de handtekening van de minister onderaan de toelichting komt. Bij voorkeur wordt de toelichting alleen ondertekend door de eerstverantwoordelijke bewindspersoon. De medebetrokkenheid van een andere bewindspersoon wordt in dat geval in de toelichting vermeld.

  6. De nota van wijziging wordt vergezeld van een door de betrokken minister(s) ondertekende aanbiedingsbrief, gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De aanbiedingsbrief wordt bij voorkeur alleen ondertekend door de eerstverantwoordelijke bewindspersoon. De medebetrokkenheid van een andere bewindspersoon kan dan in de aanbiedingsbrief worden vermeld. Deze stukken worden via het Ministerie van Financiën naar de Tweede Kamer doorgeleid, indien de Nota van wijziging betrekking heeft op de eerder in de ministerraad behandelde beleidsbeslissingen met financiele gevolgen.

  7. De Nota's van wijziging die betrekking hebben op de beleidsbeslissingen met financiele gevolgen - die NIET eerder in de ministerraad aan de orde zijn gesteld - worden eerst aan de ministerraad voorgelegd. Daarbij beslist de ministerraad of de Nota's van wijziging wel of niet voor advies aan de Raad van State wordt voorgelegd voor de verzending naar de Tweede Kamer.

  8. In de kop en in de subkop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).