Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Begroting

 1. 1.00

  Inhoudsopgave departementale begroting (inclusief modelverwijzing)

  Vaststelling van de begrotingstaten van het Ministerie van .......................(......) voor het jaar 20.. Memorie van Toelichting model 1.1 Voorstel van wet  zie model 1. model 1. model 1.1 mode...

 2. 1.01

  Inhoudsopgave begrotingsfonds (inclusief modelverwijzing)

  Model:   Vaststelling van de begrotingstaten van het ………fonds(....) voor het jaar 20.. Memorie van toelichting model 1.1 Voorstel van wet zie en 1.2 Begrotingstaat zie en 1.3 Artikelsgewijze t...

 3. 1.10

  Wetsvoorstel departementale begroting (begrotingen ministeries)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van ………………(…) voor het jaar 20.. VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz...

 4. 1.11

  Wetsvoorstel niet-departementale begroting (inclusief eventuele programmabegrotingen) 

  Vaststelling van de begrotingsstaten van ………… ( ) voor het jaar 20.. VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen,...

 5. 1.12

  Wetsvoorstel begroting begrotingsfonds

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het …………… fonds voor het jaar 20.. VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

 6. 1.13

  Wetsvoorstel departementale begroting en niet-departementale begroting

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van ………………(…) en van de begrotingsstaat van …………..(….) voor het jaar 20.. VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der...

 7. 1.14

  Wetsvoorstel departementale begroting en begroting begrotingsfonds

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van ……………………. (…) en van de begrotingsstaat van het ……fonds voor het jaar 20.... VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koni...

 8. 1.15

  Wetsvoorstel niet-departementale begroting (inclusief eventuele programmabegrotingen) en begroting begrotingsfonds

  Vaststelling van de begrotingsstaten van ………… ( …) en de begrotingsstaat van het fonds……..(….) voor het jaar 20.. VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Pr...

 9. 1.20

  Begrotingsstaat departementale begroting (inclusief agentschappen)

  Model: Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...)voor het jaar 20..( Bedragen x € 1.000) Art. no Omschrijving V astgestelde b egroting (1) . . Verplichtingen U i tga...

 10. 1.21

  Begrotingsstaat niet-departementale begroting (inclusief eventuele programmabegrotingen)

  Model: Vastgestelde begrotingsstaat van……..( ) voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000) Art. no. Omschrijving V astgestelde begroting Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Totaal Beleidsartikelen 01 Bel...

 11. 1.22

  Begrotingsstaat begrotingsfonds

  Vastgestelde begrotingsstaat van het ……………fonds voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000) Art.nr.                      Omschrijving             V astgestelde begroting . Beleidsartikel Verplichtingen ...

 12. 1.23

  Begrotingsstaat departementale begroting (inclusief agentschappen) en niet-departementale begroting

  Model: Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...)voor het jaar 20..( Bedragen x € 1.000) Art. no Omschrijving V astgestelde b egroting (1) . . Verplichtingen U i tga...

 13. 1.24

  Begrotingsstaat departementale begroting (inclusief begrotingsstaat agentschappen) en begrotingsstaat begrotingsfonds

  Model: Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van ................(...) voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000) Art.nr.       Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Verplichting...

 14. 1.25

  Begrotingsstaat niet-departementale begroting (inclusief eventuele programmabegrotingen) en begrotingsfonds

  Model: Vastgestelde begrotingsstaat van……..( ) voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000) Art. no. Omschrijving V astgestelde begroting Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Totaal Beleidsartikelen 01 Bel...

 15. 1.29

  Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

  Model: Staafdiagram Er komen minimaal 2 modellen: Geraamde uitgaven van het department verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Geraamde ontvangsten van het departement verdeeld ...

 16. 1.30

  Memorie van toelichting

  Afhankelijk van het model dat wordt toegepast een van de volgende koppen gebruiken. In geval van model 1.10 : Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van ………………(…) voor het jaar 20....

 17. 1.31

  Leeswijzer begroting

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. Wel zijn enkele passages voorgeschreven (zie toelichting). De leeswijzer volgt de opbouw van de memorie van toelichting van de begrotin...

 18. 1.32a

  Beleidsagenda

  Model: Voor dit onderdeel is vooralsnog geen standaardmodel voorgeschreven. De beleidsagenda is vormvrij en er is geen standaardtekst voorgeschreven. In ieder geval wordt de beleidsagenda afgesloten ...

 19. 1.32b

  Overzichtstabel voor beleidsagenda

  Model: Belangrijkste beleidsmatige mutaties t.o.v. vorig jaar (ontvangsten, uitgaven en niet-belastingsontvangsten) Bedragen x € 1.000 artikel nummer t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 Stand ontwerpbegroting t-1(...

 20. 1.32c

  Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

  Model: Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bijdragen x €1.000) Art.nr Naam artikel (€ tot. uitg. art.) Juridisch verplichte uitgaven Niet-juridische verplichte uitgaven Best...

 21. 1.32d

  Meerjarenplanning Beleidsdoorlichtingen

  Model: Planning beleidsdoorlichtingen (realisatie) (planning) Artikel Naam artikel t-2 t-1 t    t+1 t+2 t+3 t+4 Geheel artikel? (Nummer artikel) (Naam artikel en eventueel artikelonderdeel) Voor ...

 22. 1.32e

  Overzicht van Risicoregelingen

  Model: Overzicht verstrekte garantie (bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Uitstaande garanties t-2 Geraamd te verlenen t -1 Geraamd te vervallen t-1 Uitstaande garanties t -1 Geraamd te verl...

 23. 1.33

  Toelichting bij een beleidsartikel

  Model: Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen: Elementen beleidsartikel Model A. Algemene doelstelling zie B. Rol en verantwoordelijkheid zie model 1.33b C. Beleidswijzigingen zie...

 24. 1.33a

  Algemene doelstelling

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. De algemene doelstelling bevat een korte bondige omschrijving van het doel. Dit kan een gewenste maatschappelijke toestand zijn, maar i...

 25. 1.33b

  Rol en verantwoordelijkheid

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. Algemeen Welke rol speelt de minister bij het bereiken van het doel? Hier moet duidelijk worden waar de minister zelf verantwoordelijk ...

 26. 1.33c

  Beleidswijzigingen

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel beschreven. Het beleidsartikel bevat een paragraaf beleidswijzigingen waarin wordt ingegaan op belangrijke beleidswijzigingen, nieuw beleid, de result...

 27. 1.33d

  Tabel budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

  Model: Tabel Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000) t-2 t-1 t   t+1 t+2 t+3 t+4 Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing) Uitgaven Waarvan juridisch ...

 28. 1.33e

  Toelichting op de financiële instrumenten

  Model: Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven. Voor de financiële instrumenten wordt zoveel mogelijk aangegeven waarvoor de financiële overdracht is bedoeld. Inzicht wordt geboden in...

 29. 1.33f

  Budgettaire tabel Grote Uitvoerende Dienst (geen Zelfstandig Bestuursorgaan of Agentschap)

  Model: Tabel Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000) t-2 t-1 t   t+1 t+2 t+3 t+4 Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing) Uitgaven Waarvan juridisch ...

 30. 1.33g

  Begrotingsreserves

  Begrotingsreserve < naam> 1. Een korte uiteenzetting over de reden/noodzaak/doel van de begrotingsreserve, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de redenen waarom niet voor een van de alternati...

 31. 1.34a

  Toelichting bij niet-beleidsartikel  Algemeen

  Model: Budgettaire gevolgen (x € 1.000) Algemeen t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 Verplichtingen Uitgaven Programma-uitgaven Financieel instrument yyy Ontvangsten Op het niet-beleidsartikel Algemeen worden d...

 32. 1.34b

  Toelichting bij het niet-beleidsartikel 'Apparaat Kerndepartement'

  Model: A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (x € 1.000) Apparaat Kerndepartement t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 Verplichtingen Uitgaven Personele uitgaven - waarvan eigen personeel - ...

 33. 1.34c

  Toelichting bij niet-beleidsartikel Geheim

  Model: Budgettaire gevolgen (x € 1.000) t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Het niet-beleidsartikel Geheim op basis van artikel 2.8 van de Comptabiliteitswet 2016 kent geen ...

 34. 1.34d

  Toelichting bij niet-beleidsartikel Nog onverdeeld

  Model: Budgettaire gevolgen (x € 1.000) t-2 t-1 t  t+1 t+2 t+3 t+4 Verplichtingen Uitgaven Loonbijstelling -waarvan programma -waarvan apparaat Prijsbijstelling -waarvan programma -waarvan apparaat O...

 35. 1.35

  Begroting baten-lastenagentschap

  Model: Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000) t-2 Stand Slotwet t-1 Vastgestelde begroting, ontwerpbegroting of in voorkomende gevallen de 1e suppletoire begroti...

 36. 1.35a

  Begroting van verplichtingen-kasagentschap

  Begroting van verplichtingen-kasagentschap .........voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000) t-2 stand slotwet t-1 Vastgestelde begroting ontwerpbegroting t t+1 t+2 t+3 t+4 Ontvangsten       Ontvan...

 37. 1.36

  Bijlage Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

  Model: Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder ministerie.....) Naam organisatie RWT ZBO Functie Begrotingsartikel Begrotingsramingen Verwijzing...

 38. 1.41

  Verdiepingshoofdstuk

  Model: Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000) t-1 t  t+1 t+2 t+3 t+4 Stand ontwerpbegroting t-1 Mutatie Nota van Wijziging t-1 Mutatie amendement t-1 Mutatie 1e suppletoire begroting t-1  Nie...

 39. 1.42

  Bijlage Moties en toezeggingen

  Model: Door de Staten-Generaal aanvaarde moties Omschrijving van de motie Vindplaats Stand van zaken Door bewindslieden gedane toezeggingen Omschrijving van de toezegging Vindplaats Stand van zaken D...

 40. 1.43

  Bijlage Subsidies

  Model: Tabel Subsidies (Bedragen X 1.000 euro) Begrotings artikel Naam subsidie (-regeling) (met hyperlink naar vindplaats) t-2 t -1    t t+1 t+2 t+3 t+4 Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naa...

 41. 1.44

  Bijlage Overzicht evaluaties- en overig onderzoek

  Model: Overzicht Evaluatie- en overig onderzoek Artikel [artikelnumm er] - [artikelnaam] Artikelnumm er Titel/onderwerp Start Afronding 1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van ...

 42. 1.50

  Bijlage bij Nader Rapport

  Model: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van .......... (...) voor het jaar 20.. Bijlage bij Nader Rapport inzake de begroting 20.. Betreft: Advies van de Raad van State d.d.......

 43. 1.51

  Nota van wijziging op begrotingswetsvoorstel

  Model: NOTA VAN WIJZIGING A In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van .... (...) voor het jaar 20.. (kamerstukken II, .... / ...., ........) wordt de begr...